เนื้อหาของคอร์ส
แนะนำบทเรียน
0/1
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
0/1
แบบทดสอบท้ายบทเรียน (Post-test)
0/1
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ว15101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

บริเวณที่สิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่ร่วมกันนั้นเรียกว่าแหล่งที่อยู่ ในแหล่งที่อยู่หนึ่ง ๆ จะพบว่าสิ่งมีชีวิต
มีความสัมพันธ์กันในด้านต่าง ๆ เช่น การกินกันเป็นอาหาร เป็นที่อยู่อาศัย เป็นที่สืบพันธุ์ เป็นที่เลี้ยงดูลูกอ่อน เป็นที่หลบภัย

สิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่จะมีการปรับโครงสร้างและลักษณะที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่นั้น เพื่อสามารถอาศัยและดำรงชีวิตอยู่ได้