เนื้อหาของคอร์ส
แนะนำบทเรียน
0/1
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
0/1
แบบทดสอบท้ายบทเรียน (Post-test)
0/1
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ว15101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

สิ่งแวดล้อม คือ สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา ทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิต สิ่งที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและสิ่งที่มองไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่า รวมทั้งสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นและมนุษย์สร้างขึ้น

ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น อากาศ ดิน น้ำ ป่าไม้

มนุษย์ต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อม เมื่อจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น ความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติก็เพิ่มมากขึ้น ย่อมส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติ 

หากสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ เพราะสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กัน เกิดความสมดุลในธรรมชาติ เมื่อมนุษย์ใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสมหรือมากเกินไป  อาจทำให้สิ่งแวดล้อมขาดสมดุลได้

ดังนั้น เราควรใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม คุ้มค่า และระมัดระวัง โดยร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชิตและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ต่อเนื่องได้ เช่น

  1. สร้างจิตสำนึกที่ดีของคนในชุมชนและในสังคม ให้รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ
  2. ช่วยเฝ้าระวังและดูแลไม่ให้ใครมาทำลายทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ไม่ให้ใครมาบุกรุกหรือทำลายป่าไม้ หรือล่าสัตว์ป่า
  3. ไม่บุกรุกพื้นที่ป่า ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่เสื่อมโทรม
  4. ฟื้นฟูให้กลับคืนสภาพเดิม เช่น ปรับปรุงคุณภาพน้ำ ฟื้นฟูสภาพดิน