Course Content
แนะนำบทเรียน
0/1
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
0/1
แบบทดสอบท้ายบทเรียน (Post-test)
0/1
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ว15101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
About Lesson

การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์ ลูกของสัตว์จะมีลักษระทางพันธุกรรมหลายอย่างคล้ายคลึงกับพ่อแม่ของมัน ซึ่งสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคล้ายคลึงกัน โดยลักษณะทางพันธุกรรมที่สัตว์สามารถถ่ายทอดได้ เช่น ลักษณะรูปร่าง ใบหู สีขน สีตา ลวดลายผิวหนัง ความสูง เส้นขน