เนื้อหาของคอร์ส
แนะนำบทเรียน
0/1
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
0/1
แบบทดสอบท้ายบทเรียน (Post-test)
0/1
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ว15101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

คนแต่ละคนมีลักษณะเฉพาะไม่เหมือนใคร ลักษณะที่แตกต่างกันนั้นได้รับมาจากการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษ ดังนั้นลูกจึงมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับพ่อแม่และบรรพบุรุษ

ตัวอย่างลักษณะทางพันธุกรรมต่าง ๆ ของคน

  1. ลักษณะหน้าผาก
  2. ลักษณะเส้นผม
  3. ลักษณะติ่งหู
  4. ลักษณะสีผิว
  5. ลักษณะสีตา
  6. ลักษณะหนังตา
  7. ลักษณะขวัญ
  8. ลักษณะลักยิ้ม
  9. ลักษณะลิ้น

แม้ว่าเรากับสมาชิกในครอบครัวจะมีลักษณะบางอย่างคล้ายคลึงกัน แต่ทุกคนจะมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากคนอื่น ความแตกต่างที่ไม่เหมือนคนในครอบครัวนี้ เรียกว่า ความแปรผันทางพันธุกรรม (Genetic variation) เช่น พ่อและแม่มีลักษณะสูง แต่ลุกมีลักษณะเตี้ย อาจเป็นผลจากการได้รับสารอาหารที่ไม่ดีหรือไม่ครบถ้วน  ลักษณะแปรผันสามารถถ่ายทอดสู่รุ่นหลายต่อไปได้

โรคทางพันธุกรรม (Genetic disorders) เป็นโรคที่สามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมจากรุ่หนึ่งไปสู่รุ่นหนุ่งได้ เช่น ตาบอดสี โลหิตจาง ชักกระตุก เบาหวาน ฮีโมฟีเลีย (เลือดไม่แข็งตัว) มะเร็งบางชนิด

นักวิทยาศาสตร์ที่ทำการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะทางพันธุกรรมเป็นคนแรก และได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งพันธุศาสตร์ คือ เกรเกอร์ เมนเดล  ได้ทดลองผสมพันธุ์ถั่วลันเตาแล้วสรุปเป็นกฎการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตไว้ ดังนี้

– ลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิตจะถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์และจะถ่ายทอดไปยังลูกหลายในเซลล์สืบพันธุ์ ซึ่งรูปแบบของยีน เรียกว่า แอลลีล

– การถ่ายทอดลักษณะแต่ละลักษณะจะเป็นอิสระต่อกัน และไม่เกี่ยวข้องกับลักษณะอื่น ๆ

– ถ้ารุ่นพ่อแม่เป็นพันธุ์แท้ ลักษณะที่ปรากฎมาในรุ่นลูก เรียกว่า ลักษณะเด่น ส่วนลักษณะที่ปรากฏออกมาในรุ่นหลาย เรียกว่า ลักษณะด้อย

– สัดส่วนของลักษณะเด่นต่อลักษณะด้อย จะเป็น 3:1 เสมอ

แอลลีล (allele) คือ รูปแบบของยีนที่แสดงออกมาในแบบต่าง ๆ ในลักษณะทางพันธุกรรมหนึ่ง ๆ เช่น ยีนควบคุมลักษณะทางลักษณะทางพันธุกรรมสีของดอกไม้ชนิดหนึ่งมียีนที่เป็นแอลลีลกัน 2 รูปแบบ คือ แอลลีลที่แสดงลักษณะสีแดงกับแอลลีลที่แสดงลักษณะสีชมพูในดอกไม้นั้น