เนื้อหาของคอร์ส
แนะนำบทเรียน
0/1
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
0/1
แบบทดสอบท้ายบทเรียน (Post-test)
0/1
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ว15101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

ในชีวิตประจำวันของเรานั้นมีกิจกรรมหลาอย่างที่เราต้องออกแรงกระทำต่อวัตถุ เช่น เปิด-ปิดประตู การหยิบจับสิ่งของ ซึ่งในการออกแรงกระทำต่อวัตถุอาจมีแรงหลายแรงมากระทำต่อวัตถุในทิศทางเดียวกันหรือทิศทางตรงข้ามกัน ซึ่งจะมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุ ผลลัพธ์ของแรงหลายแรง เรียกว่า แรงลัพธ์

แรง (force) คือ สิ่งที่มากระทำต่อวัตถุ แล้วทำให้วัตถุเปลี่ยนรูปร่าง ทิศทางหรือเคลื่อนที่ แรงเป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง มีหน่วยเป็น นิวตัน (N)

แรงลัพธ์ คือ ผลรวมของแรงที่กระทำต่อวัตถุ โดยพิจารณาจากขนาดและทิศทางของแรงที่กระทำต่อวัตถุ ซึ่งการออกแรงหลายแรงในทิศทางเดียวกัน ผลลัพธ์ของแรงจะเท่ากับผลรวมของแรง ส่วนการออกแรงหลายแรงในทิศทางตรงข้ามกัน ผลลัพธ์ของแรงเท่ากับผลการหักล้าง(ผลลบ)กันของแรง