เนื้อหาของคอร์ส
แนะนำบทเรียน
0/1
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
0/1
แบบทดสอบท้ายบทเรียน (Post-test)
0/1
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ว15101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

1️⃣ การเขียนแผนภาพแสดงขนาดและทิศทางของแรง

แรงเป็นปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทาง มีหน่วยเป็น นิวตัน (N) เราสามารถเขียนบอกขนาดและทิศทางของแรงได้ด้วยลูกศร ดังนี้

ความยาวของลูกศร แทนขนาดของแรง เช่น

  • ลูกศรที่มีความยาวมาก ขนาดของแรงจะมาก
  • ลูกศรที่มีความยาวน้อย ขนาดของแรงจะน้อย

หัวของลูกศร แทนทิศทางของแรง เช่น

  • แรงมีทิศทางไปทางซ้ายมือ หัวลูกศรชี้ไปทางซ้ายมือ
  • แรงมีทิศทางไปทางขวามือ หัวลูกศรชี้ไปทางขวามือ

การอ่านค่าขนาดแรง

จากภาพ เราอ่านค่าขนาดแรงได้ ดังนี้

แรง A มีขนาด 20 นิวตัน มีทิศทางไปทางซ้ายมือ
แรง B มีขนาด 40 นิวตัน มีทิศางไปทางขวามือ

 

2️⃣ ขนาดและทิศทางของแรง

 

3️⃣การหาแรงลัพธ์ สามารถพิจารณาใน 3 กรณี ดังนี้

🟡กรณีที่ 1

– มีแรง 2 แรงขึ้นไป ที่มีขนาดเท่ากันและไม่เท่ากัน กระทำต่อวัตถุในทิศทางเดียวกัน
– แรงลัพธ์มีค่ามากกว่าศูนย์ (แรงลัพธ์ > 0)
– วัตถุเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับแรงที่มากระทำ

🟡 กรณีที่ 2

– แรง 2 แรง ที่มีขนาดไม่เท่ากัน กระทำต่อวัตถุเดียวกันในทิศทางตรงข้ามกัน
– แรงลัพธ์มีค่ามากกว่าศูนย์ (แรงลัพธ์ > 0 )
– วัตถุเคลื่อนที่ไปในทิศทางของแรงที่กระทำมากกว่า

🟡 กรณีที่ 3

– แรง 2 แรงที่มีขนาดเท่ากัน กระทำต่อวัตถุเดียวกันในทิศทางตรงข้ามกัน
– แรงลัพธ์มีค่าเท่ากับศูนย์ (แรงลัพธ์ = 0)
– วัตถุไม่เคลื่อนที่

🟧 ตัวอย่างโจทย์การหาแรงลัพธ์

🟧 วิเคราะห์โจทย์การหาแรงลัพธ์

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

ตัวอย่างที่ 3