เนื้อหาของคอร์ส
แนะนำบทเรียน
0/1
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
0/1
แบบทดสอบท้ายบทเรียน (Post-test)
0/1
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ว15101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

แรงเสียดทาน คือ แรงที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ เกิดขึ้นระหว่างพื้นผิวของวัตถุที่สัมผัสกัน โดยแรงเสียดทานมีทิศทางตรงกันข้ามกับแรงที่มากระทำต่อวัตถุ เช่น เมื่อดันหรือผลักวัตถุให้เคลื่อนที่ไปตามพื้น เราจะรู้สึกว่ามีแรงหนึ่งเกิดขึ้น ซึ่งเป็นแรงที่ต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุ

แรงเสียดทานเกิดขึ้นระหว่างผิวสัมผัสของวัตถุ 2 ชนิด ขนาดของแรงเสียดทานจะมีค่ามากหรือมีค่าน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัย ดังนี้

1) น้ำหนักและแรงกดของวัตถุที่กดลงบนพื้น

  • วัตถุที่มีน้ำหนักมาก แรงกดของวัตถุที่กระทำต่อพื้นจะมีค่ามาก ทำให้เกิดแรงเสียดทานมาก
  • วัตถุที่มีน้ำหนักน้อย แรงกดของวัตถุที่กระทำต่อพื้นจะมีค่าน้อย ทำให้เกิดแรงเสียดทานน้อย

2) ชนิดของพื้นผิวสัมผัส

  • ถ้าพื้นผิวสัมผัสของวัตถุทั้ง 2 เรียบ จะเกิดแรงเสียดทานน้อย วัตถุเคลื่อนที่ได้ง่าย
  • ถ้าพื้นผิวสัมผัสของวัตถุทั้ง 2 ไม่เรียบ จะเกิดแรงเสียดทานมาก วัตถุเคลื่อนที่ได้ยาก