เนื้อหาของคอร์ส
แนะนำบทเรียน
0/1
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
0/1
แบบทดสอบท้ายบทเรียน (Post-test)
0/1
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ว15101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

  

เสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุที่ทำให้เกิดเสียงได้ เรียกว่า แหล่งกำเนิดเสียง

เสียงจะเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกำเนิดเสียงทุกทิศทาง

การได้ยินเสียงต้องอาศัยตัวกลางของเสียง โดยเสียงจะส่งผ่านตัวกลางของเสียงมายังอวัยวะรับเสียง (หู) ของเรา

เสียงต่าง ๆ เกิดขึ้นรอบตัว บางครั้งแหล่งอยู่ห่างจากตัวเรา แต่ทำไมเราจตึงสามารถได้ยินเสียงเหล่านั้น แสดงว่าเสียงที่เกิดขึ้นจะต้องเดินทางจากแหล่งกำเนิดเสียงผ่านตัวกลางของเสียงมายังหูของเราได้

เสียง เป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่เกิดจากการสั่นสะเทือน  (vibrate) ของวัตถุที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียง มีทั้งแหล่งกำเนิดเสียงตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น เสียงจะเคลื่อนที่ออกจาแหล่งกำเนิดเสียงและแผ่กระจ่ายไปทุกทิศทาง โดยอาศัย

ตัวกลางของเสียง คือ วัตถุหรือสิ่งต่าง ๆ ที่เสียงนั้นเดินทางผ่านได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ ของแข็งของเหลว และอากาศเสียงต่าง ๆ เดินทางผ่านตัวกลางที่เป็นของแข็งได้ดีมากกว่าตัวกลางที่เป็นของเหลวและอากาศ โดยในบริเวณที่ไม่มีอากาศ(สุญญากาศ) เช่น ในอวกาศเราจะไม่ได้ยินเสียงเกิดขึ้นเพราะไม่มีอากาศเป็นตัวกลางจึงทำให้เสียงไม่สามารถเดินทางมาถึงหูของเราได้