เนื้อหาของคอร์ส
แนะนำบทเรียน
0/1
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
0/1
แบบทดสอบท้ายบทเรียน (Post-test)
0/1
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ว15101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

เสียงต่าง ๆ ต้องอาศัยตัวกลางจึงจะเดินทางผ่านมาถึงหูของผู้ฟังได้ดังนั้นการที่ผู้ฟังจะได้ยินเสียงต้องมีองค์ประกอบครบ 3 อย่างได้แก่แหล่งกำเนิดเสียงตัวกลางของเสียงและอวัยวะรับเสียง (หู)

ขั้นตอนการได้ยินเสียงของมนุษย์ มีดังนี้ 

  1. เมื่อแหล่งกำเนิดเสียงสั่นสะเทือนจะส่งพลังงานผ่านตัวกลางของเสียงในที่นี้คืออากาศ
  2. โมเลกุลของตัวกลางเริ่มสั่นสะเทือนต่อกันจนมาถึงหูของผู้ฟัง
  3. ใบหูรับและสะท้อนคลื่นเสียงเข้าไปในรูหูทำให้เยื่อแก้วหูสั่น
  4. กระดูกค้อน กระดูกทั่ง และกระดูกโกลนสั่นตามเยื่อแก้วหูทำให้เส้นประสาทภายในคอเคลียสั่น
  5. พลังงานจากการสั่นจะส่งคลื่นเสียงผ่านเส้นประสาทเข้าสู่สมองทำให้ผู้ฟังได้ยินเสียง

 อวัยวะรับเสียงแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่หูชั้นนอก หูชั้นกลาง และหูชั้นในซึ่งส่วนประกอบที่มีผลต่อ