เนื้อหาของคอร์ส
แนะนำบทเรียน
0/1
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
0/1
แบบทดสอบท้ายบทเรียน (Post-test)
0/1
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ว15101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบ ๆ ตัวเรามีลักษณะต่างกันไปเสียงบางอย่างดัง เสียงบางอย่างค่อย เสียงบางอย่างสูงเสียงบางอย่างต่ำ ลักษณะของเสียงต่าง ๆ นี้จะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างเช่นขนาดของแหล่งกำเนิดเสียงความถี่และพลังงานในการสั่นสะเทือนของแหล่งกำเนิดเสียง

 

เสียงสูง – เสียงต่ำ

เสียงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นมีเสียงสูง-เสียงต่ำแตกต่างกัน เช่น เสียงของผู้ชายมีระดับเสียงต่ำกว่าเสียงของผู้หญิง ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดเสียงสูงเสียงต่ำมีหลายปัจจัย

เสียงสูงเสียงต่ำเป็นสมบัติประการหนึ่งของเสียงที่มีความสัมพันธ์กับแหล่งกำเนิดเสียงเรียกว่า ระดับเสียง

เสียงเกิดจากความเร็วในการสั่นสะเทือนของแหล่งกำเนิดเสียงใน 1 วินาที เรียกว่า ความถี่ของเสียง มีหน่วยเป็นเฮิร์ต (Hz) แหล่งกำเนิดเสียงที่สั่นด้วยความเร็วสูงหรือมีความถี่สูงจะทำให้เกิดเสียงสูงหรือเสียงแหลม ส่วนแหล่งกำเนิดเสียงที่สั่นด้วยความเร็วต่ำหรือมีความถี่ต่ำจะทำให้เกิดเสียงต่ำหรือเสียงทุ้มซึ่งหูของมนุษย์สามารถได้ยินเสียงที่มีช่วงความถี่ 20-20,000 เฮิรตซ์

ปัจจัยที่มีผลต่อเสียงสูง เสียงต่ำ