เนื้อหาของคอร์ส
แนะนำบทเรียน
0/1
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
0/1
แบบทดสอบท้ายบทเรียน (Post-test)
0/1
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ว15101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

ในการวัดความดังของเสียงต่าง ๆ จะใช้เครื่องมือวัดระดับความเข้มของเสียง เราเรียกว่า เครื่องวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) โดยมีหน่วยเป็นเดซิเบล

เครื่องวัดระดับเสียง คือ เครื่องมือที่ใช้เพื่อวัดระดับเสียง โดยทั่วไปจะเป็นเครื่องมือวัดแบบถือ (hand held) และมีไมโครโฟนสำหรับติดกับเครื่องเพื่อใช้วัดระดับเสียงซึ่งจะใช้ตรวจสอบว่าเสียงที่เกิดขึ้นในสถานที่ต่าง ๆ ที่เราต้องการตรวจสอบมีความดังเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ หรือตรวจสอบความดังของเสียงที่เกิดขึ้นว่าดังมากพอที่จะมีอันตรายหรือส่งผลกระทบต่อการได้ยินของเราหรือไม่