เนื้อหาของคอร์ส
เริ่มต้นก่อนเรียนรู้
รู้ความหมายของวิทยาศาสตร์
0/2
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
0/1
หน่วยที่ 1 เรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์
0/4
หน่วยที่ 3 วัสดุน่ารู้
1. การประกอบวัตถุชิ้นใหม่และการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ 2. การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ
0/3
หน่วยที่ 4 แรงและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ
1. แรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ 2. แรงแม่เหล็ก
0/3
แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)
0/1
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ว13101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

วิทยาศาสตร์คืออะไร

ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันดีว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ทั้งอาชีพการงาน สังคม วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของแต่ละคน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกคนจะต้อง เรียนรู้วิทยาศาสตร์ แต่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในเนื้อหาสาระทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น เพราะบางครั้งในชีวิตจริง เราอาจจะไม่ได้ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ตลอดเวลา แต่สิ่งที่เราใช้กันเป็นประจำทุกวัน ได้แก่ เทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งเป็นผลของการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาเป็นพื้นฐาน และอีกสิ่งหนึ่งที่คนเราใช้ในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและสามารถทำให้เรามีคุณภาพและทำให้เราสามารถมีส่วนร่วมในสังคมได้อย่างภาคถูมิ นั่นคือ การมีความรู้และทักษะใน กระบวนการวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นกระบวนการพื้นฐานที่นำไปใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ความหมายของวิทยาศาสตร์

วิทยาศาสตร์ คือ ความรู้ของโลกธรรมชาติ หรือความรู้ในสิ่งที่เกิดขึ้น หรือที่มีอยู่ในธรรมชาติ ซึ่งสามารถอธิบายได้จากหลักฐาน และความเป็นเหตุและเป็นผลทางวิทยาศาสตร์
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือ วิธีการและขั้นตอนที่ใช้ดำเนินการค้นคว้าหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์

ลักษณะสำคัญของนักวิทยาศาสตร์ คือ ลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาหาความรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หรือเรียกว่า จิตวิทยาศาสตร์ (Scientific mind)