เนื้อหาของคอร์ส
เริ่มต้นก่อนเรียนรู้
รู้ความหมายของวิทยาศาสตร์
0/2
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
0/1
หน่วยที่ 1 เรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์
0/4
หน่วยที่ 3 วัสดุน่ารู้
1. การประกอบวัตถุชิ้นใหม่และการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ 2. การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ
0/3
หน่วยที่ 4 แรงและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ
1. แรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ 2. แรงแม่เหล็ก
0/3
แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)
0/1
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ว13101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถดำรงชีวิตและเจริญเติบโตได้ โดยอาศัยปัจจัยที่สำคัญ ได้แก่ อาหาร น้ำ และอากาศ

หากขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปเราจะดำรงชีวิตอยู่อย่างยากลำบากและอาจตายได้ในที่สุด

ปัจจัยที่สำคัญต่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโตของมนุษย์ ได้แก่ อาหาร ซึ่งให้พลังงานและสารอาหารที่จำเป็น อากาศใช้ในการหายใจ เพื่อนำแก๊สออกซิเจนที่มีอยู่ในอากาศไปใช้ในระบบการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย