เนื้อหาของคอร์ส
เริ่มต้นก่อนเรียนรู้
รู้ความหมายของวิทยาศาสตร์
0/2
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
0/1
หน่วยที่ 1 เรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์
0/4
หน่วยที่ 3 วัสดุน่ารู้
1. การประกอบวัตถุชิ้นใหม่และการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ 2. การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ
0/3
หน่วยที่ 4 แรงและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ
1. แรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ 2. แรงแม่เหล็ก
0/3
แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)
0/1
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ว13101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

วิธีการทางวิทยาศาสตร์

เป็นวิธีการหรือขั้นตอนที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการค้นหาคำตอบของิส่งที่สงสัยทางวิทยาศาสตร์

วิธีการทางวิทยาศาสตร์ มี 5 ขั้นตอน

  1. ระบุปัญหา คือ การระบุปัญหา ข้อสงสัย ที่เกิดจากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
  2. ตั้งสมมติฐาน คือ การคาดคะเนคำตอบของปัญหาที่สงสัย โดยใช้ข้อมูลหรือความรู้เดิมเป็นพื้นฐานมาช่วยในการคาดคะเนคำตอบหรือตั้งสมมติฐาน
  3. รวบรวมข้อมูล คือ บันทึกข้อมูลที่ได้จากการสังเกต การสำรวจ การทดลอง
  4. วิเคราะห์ข้อมูล คือ นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และแปลความหมายของข้อเท็จจริงที่มีอยู่ เพื่อสรุปผล
  5. สรุปผล คือ ตรวจสอบผลการวิเคราะห์ว่าตรงกับสิ่งที่คาดคะเนไว้หรือไม่ แล้วนำความรู้ที่ได้ประยุกต์ใช้ต่อไป