เนื้อหาของคอร์ส
เริ่มต้นก่อนเรียนรู้
รู้ความหมายของวิทยาศาสตร์
0/2
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
0/1
หน่วยที่ 1 เรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์
0/4
หน่วยที่ 3 วัสดุน่ารู้
1. การประกอบวัตถุชิ้นใหม่และการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ 2. การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ
0/3
หน่วยที่ 4 แรงและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ
1. แรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ 2. แรงแม่เหล็ก
0/3
แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)
0/1
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ว13101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องการปัจจัยในการดำรงชีวิต ได้แก่ อาหาร น้ำ และอากาศ จึงจะสามารถเจริญเติบโตและดำรงชีวิตอยู่ได้

– อาหารให้พลังงาน และให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย ทำให้สัตว์เคลื่อนที่ได้และทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้  ช่วยสร้างภูมิต้านทานโรค ทำให้ระบบต่าง ๆ ของร่างกายทำงานได้ปกติ และเสริมสร้างกล้ามเนื้อและกระดูก

– น้ำเป็นที่อยู่อาศัย เป็นแหล่งอาหาร และเป็นองค์ประกอบหนึ่งในร่างกายของสัตว์  น้ำช่วยควบคุมอุณหภูมิร่างกายให้คงที่

– อากาศใช้ในการหายใจ สัตว์บางชนิดใช้อากาศในการพยุงปีให้เคลื่อนที่ ถ้าขาดอากาศจะทำให้สัตว์ตายได้