เนื้อหาของคอร์ส
เริ่มต้นก่อนเรียนรู้
รู้ความหมายของวิทยาศาสตร์
0/2
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
0/1
หน่วยที่ 1 เรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์
0/4
หน่วยที่ 3 วัสดุน่ารู้
1. การประกอบวัตถุชิ้นใหม่และการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ 2. การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ
0/3
หน่วยที่ 4 แรงและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ
1. แรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ 2. แรงแม่เหล็ก
0/3
แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)
0/1
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ว13101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

จิตวิทยาศาสตร์ คือ ลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์

ตัวอย่างลักษณะของผู้ที่มีจิตวิทยาศาสตร์

– เป็นคนซื่อสัตย์ นำเสนอข้อมูลจากผลการทดลองที่เป็นความจริงเสมอ

– เป็นคนช่างสังเกต ให้ความใส่ใจในสิ่งที่สังเกตและทำอย่างละเอียดรอบคอบ

– เป็นคนที่มีความมุ่งมั่น ไม่ท้อถอย เมื่อผลการทดลองล้มเหลวหรือมีอุปสรรค

– เป็นคนที่สนใจใฝ่รู้ พยายามค้นหาคำตอบของปรากฎการณ์ต่าง ๆ ที่สนใจ