เนื้อหาของคอร์ส
เริ่มต้นก่อนเรียนรู้
รู้ความหมายของวิทยาศาสตร์
0/2
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
0/1
หน่วยที่ 1 เรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์
0/4
หน่วยที่ 3 วัสดุน่ารู้
1. การประกอบวัตถุชิ้นใหม่และการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ 2. การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ
0/3
หน่วยที่ 4 แรงและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ
1. แรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ 2. แรงแม่เหล็ก
0/3
แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)
0/1
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ว13101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่เจริญเติบโตและสืบพันธุ์มีลูกหลานเพื่อดำรงเผ่าพันธุ์ให้คงอยู่ต่อไปได้ ในช่วงการเจริญเติบโต สัตว์ทุกชนิดจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง บางชนิดมีการเปลี่ยนแปลงมาก บางชนิดเปลี่ยนแปลงน้อย การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเรียกว่า วัฏจักรชีวิตของสัตว์ ซึ่งจะเกิดขึ้นหมุนเวียนต่อกันไปเช่นนี้เรื่อย ๆ

เราแบ่งวัฏจักรชีวิตของสัตว์ตามลักษณะการออกลูกได้เป็น 2 แบบ คือ สัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่และสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัว