เนื้อหาของคอร์ส
เริ่มต้นก่อนเรียนรู้
รู้ความหมายของวิทยาศาสตร์
0/2
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
0/1
หน่วยที่ 1 เรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์
0/4
หน่วยที่ 3 วัสดุน่ารู้
1. การประกอบวัตถุชิ้นใหม่และการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ 2. การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ
0/3
หน่วยที่ 4 แรงและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ
1. แรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ 2. แรงแม่เหล็ก
0/3
แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)
0/1
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ว13101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

วัฏจักรของสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่

สัตว์ตัวเมียออกไข่ ตัวอ่อนจะฟักออกจากไข่ แล้วเจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัย สัตว์กลุ่มนี้แบ่งวัฏจักรชีวิตออกเป็น 2 แบบ ดังนี้

1.1 สัตว์ออกลูกเป็นไข่ที่มีวัฏจักรชีวิต 3 ระยะ (ไข่ -> ตัวอ่อน -> ตัวเต็มวัย)

กลุ่มที่ 1 เมื่อตัวอ่อนฟักออกจากไข่แล้ว จะมีลักษณะคล้ายพ่อแม่เพียงแต่ขนาดเล็กกว่า เช่น ไก่ จิ้งจก งู ปลา ตั๊กแตน แมลงสาบ

กลุ่มที่ 2 เมื่อตัวอ่อนฟักออกจากไข่แล้ว ตัวอ่อนมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างจนถึงตัวเต็มวัยจึงจะมีลักษณะเหมือนพ่อแม่ เช่น กบ

1.2 สัตว์ออกลูกเป็นไข่ที่มีวัฏจักรชีวิต 4 ระยะ (ไข่ -> ตัวอ่อน -> ดักแด้ -> ตัวเต็มวัย)

เช่น ผีเสื้อ แมลงวัน มด เต่าทอง ยุง ด้วงกวาง หิ่งห้อย สัตว์กลุ่มนี้เมื่อฟักออกจากไข่แล้ว ตัวอ่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่าง จนเมื่อถึงตัวเต็มวัยจะมีลักษณะเหมือนพ่อแม่

 

เปรียบเทียบวัฎจักรชีวิตของสัตว์ออกลูกเป็นไข่