เนื้อหาของคอร์ส
เริ่มต้นก่อนเรียนรู้
รู้ความหมายของวิทยาศาสตร์
0/2
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
0/1
หน่วยที่ 1 เรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์
0/4
หน่วยที่ 3 วัสดุน่ารู้
1. การประกอบวัตถุชิ้นใหม่และการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ 2. การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ
0/3
หน่วยที่ 4 แรงและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ
1. แรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ 2. แรงแม่เหล็ก
0/3
แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)
0/1
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ว13101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

หลังจากปฏิสนธิแล้ว สัตว์ตัวเมียจะตั้งท้อง และเมื่อออกลูกเป็นตัวอ่อนที่มีลักษณะคล้ายพ่อแม่ แต่มีขนาดเล็กกว่า อวัยวะต่าง ๆ ยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ ระหว่างที่ตัวอ่อนพัฒนาเป็นตัวเต็มวัย วัฏจักรชีวิตของสัตว์ที่ออกลูกเป็นตัวมี 2 ระยะ ได้แก่

1) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข แมว ช้าง ม้า หนู วาฬ โลมา พะยูน แมวน้ำ คน

2) ปลาบางชนิด เช่น ปลาเข็ม ปลาหางนกยูง ปลาสอด