เนื้อหาของคอร์ส
เริ่มต้นก่อนเรียนรู้
รู้ความหมายของวิทยาศาสตร์
0/2
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
0/1
หน่วยที่ 1 เรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์
0/4
หน่วยที่ 3 วัสดุน่ารู้
1. การประกอบวัตถุชิ้นใหม่และการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ 2. การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ
0/3
หน่วยที่ 4 แรงและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ
1. แรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ 2. แรงแม่เหล็ก
0/3
แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)
0/1
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ว13101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

ประโยชน์ของสัตว์คือ ช่วยรักษาสมดุลในธรรมชาติ ดังนั้น เราต้องช่วยกันอนุรักษ์สัตว์ไม่ให้มีจำนวนลดลงหรือสูญพันธุ์ไป

การดูแลวัฏจักรชีวิตของสัตว์ มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

  1. ไม่ล่าสัตว์หรือจับสัตว์น้ำในฤดูผสมพันธุ์หรือวางไข่
  2. ไม่ตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์
  3. หลีกเลี่ยงการทิ้งขยะหรือฝังขยะอันตรายลงดิน เผาทำลายหน้าดิน เพราะดินที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิด
  4. หลีกเลี่ยงการทำให้เกิดมลพิษทางอากาศ และทางน้ำ