เนื้อหาของคอร์ส
เริ่มต้นก่อนเรียนรู้
รู้ความหมายของวิทยาศาสตร์
0/2
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test)
0/1
หน่วยที่ 1 เรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์
0/4
หน่วยที่ 3 วัสดุน่ารู้
1. การประกอบวัตถุชิ้นใหม่และการเปลี่ยนแปลงของวัสดุ 2. การเปลี่ยนแปลงของวัสดุ
0/3
หน่วยที่ 4 แรงและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ
1. แรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุ 2. แรงแม่เหล็ก
0/3
แบบทดสอบหลังเรียน (Post-test)
0/1
วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ว13101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
เกี่ยวกับบทเรียน

สิ่งของเครื่องใช้และวัตถุบางอย่างทำมาจากวัสดุเพียงชนิดเดียว เช่น กล่องกระดาษ แก้วน้ำ ยางลบ แต่บางชนิดประกอบมาจากวัสดุหลายชนิด เช่น เสื้อเชิ้ต มีวัสดุที่เป็นชิ้นส่วนย่อยที่สามารถแยกออกจากกันได้ เช่น ผ้า กระดุม ด้าย

วัตถุบางชนิดทำมาจากชิ้นส่วยย่อยหลายส่วนประกอบเข้าด้วยกัน หากนำวัตถุมาแยกชิ้นส่วนย่อย ๆ แต่ละชิ้นออกจากกัน เราสามารถนำไปประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้

วัตถุบางชนิดอาจทำมาจากชิ้นส่วนย่อย ๆ ที่เป็นวัสดุชนิดเดียวประกอบเข้าด้วยกัน ซึ่งสามารถแยกชิ้นส่วนย่อย ๆ เหล่านั้นออกจากกันและนำไปประกอบเป็นวัตถุชิ้นใหม่ได้ เช่น อิฐที่ทำกำแพง เมื่อแยกออก สามารถนำไปประกอบเป็นทางเดิน หรือบันไดก็ได้