วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( ว16101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห์  สารอาหาร ประโยชน์ของสารอาหาร การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับเพศและวัย  และความปลอดภัยต่อสุขภาพ  ระบบย่อยอาหาร หน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร การย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหาร  ความสำคัญของระบบย่อยอาหาร การดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหาร การเกิดแรงไฟฟ้าจากการขัดถูของวัตถุ  ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย  การต่อวงจรไฟฟ้าอนุกรมและแบบขนาน  การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและขนาน การเกิดเงามืด เงามัว  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  การเปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ การอธิบาย อภิปราย และการสร้างแบบจำลอง  เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด  ความเข้าใจสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

What Will You Learn?

 • ระบุสารอาหารและบอกประโยชน์ของสารอาหารแต่ละประเภทจากอาหารที่ตนเองรับประทาน
 • บอกแนวทางในการเลือกรับประทานอาหารให้ได้สารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย รวมทั้งความปลอดภัยต่อสุขภาพ
 • ตระหนักถึงความสำคัญของสารอาหาร โดยการเลือกรับประทานอาหารที่มีสารอำหารครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย รวมทั้งปลอดภัยต่อสุขภาพ
 • สร้างแบบจำลองระบบย่อยอาหาร และบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร รวมทั้งอธิบายการย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหาร
 • ตระหนักถึงความสำคัญของระบบย่อยอาหาร โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารให้ทำงานเป็นปกติ
 • อธิบายการเกิดและผลของแรงไฟฟ้าซึ่งเกิดจากวัตถุที่ผ่านการขัดถูโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
 • ระบุส่วนประกอบและบรรยายหน้าที่ ของแต่ละส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า อย่างง่ายจากหลักฐานเชิงประจักษ์
 • เขียนแผนภาพและต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
 • ออกแบบกำรทดลองและทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายวิธีการและผลของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม
 • ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมโดยบอกประโยชน์และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
 • ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน
 • ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน โดยบอกประโยชน์ ข้อจำกัด และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
 • อธิบายการเกิดเงามืด เงามัวจากหลักฐานเชิงประจักษ์
 • เขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงามืดเงามัว

Course Content

อาหารและการย่อยอาหาร
1. การเจริญเติบโตของร่างกาย 2. สารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย 3. สัดส่วนอาหารและพลังงานจากสารอาหาร

 • สารอาหาร
  05:00
 • ในแต่ละวันเรารับประทานอาหารเหมาะสมหรือไม่อย่างไร ตอนที่ 1
  05:00
 • ในแต่ละวันเรารับประทานอาหารเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร ตอนที่ 2
  05:00

ระบบย่อยอาหารของร่างกาย
ระบบย่อยอาหาร

แรงไฟฟ้าน่ารู้
การเกิดแรงไฟฟ้า

วงจรไฟฟ้าใกล้ตัว
1. การต่อวงจรไฟฟ้า 2. ตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า

เงามืดและเงามัว
การเกิดเงามืดและเงามัว

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet