วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ( ว16101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.6, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา วิเคราะห์  สารอาหาร ประโยชน์ของสารอาหาร การเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมกับเพศและวัย  และความปลอดภัยต่อสุขภาพ  ระบบย่อยอาหาร หน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร การย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหาร  ความสำคัญของระบบย่อยอาหาร การดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหาร การเกิดแรงไฟฟ้าจากการขัดถูของวัตถุ  ส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย  การต่อวงจรไฟฟ้าอนุกรมและแบบขนาน  การต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและขนาน การเกิดเงามืด เงามัว  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูล  การเปรียบเทียบข้อมูลจากหลักฐานเชิงประจักษ์ การอธิบาย อภิปราย และการสร้างแบบจำลอง  เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด  ความเข้าใจสามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถในการตัดสินใจ  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์มีจริยธรรม  คุณธรรมและค่านิยมที่เหมาะสม

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • ระบุสารอาหารและบอกประโยชน์ของสารอาหารแต่ละประเภทจากอาหารที่ตนเองรับประทาน
 • บอกแนวทางในการเลือกรับประทานอาหารให้ได้สารอาหารครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย รวมทั้งความปลอดภัยต่อสุขภาพ
 • ตระหนักถึงความสำคัญของสารอาหาร โดยการเลือกรับประทานอาหารที่มีสารอำหารครบถ้วนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับเพศและวัย รวมทั้งปลอดภัยต่อสุขภาพ
 • สร้างแบบจำลองระบบย่อยอาหาร และบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบย่อยอาหาร รวมทั้งอธิบายการย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหาร
 • ตระหนักถึงความสำคัญของระบบย่อยอาหาร โดยการบอกแนวทางในการดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารให้ทำงานเป็นปกติ
 • อธิบายการเกิดและผลของแรงไฟฟ้าซึ่งเกิดจากวัตถุที่ผ่านการขัดถูโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์
 • ระบุส่วนประกอบและบรรยายหน้าที่ ของแต่ละส่วนประกอบของวงจรไฟฟ้า อย่างง่ายจากหลักฐานเชิงประจักษ์
 • เขียนแผนภาพและต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
 • ออกแบบกำรทดลองและทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายวิธีการและผลของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรม
 • ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการต่อเซลล์ไฟฟ้าแบบอนุกรมโดยบอกประโยชน์และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
 • ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน
 • ตระหนักถึงประโยชน์ของความรู้ของการต่อหลอดไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนาน โดยบอกประโยชน์ ข้อจำกัด และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
 • อธิบายการเกิดเงามืด เงามัวจากหลักฐานเชิงประจักษ์
 • เขียนแผนภาพรังสีของแสงแสดงการเกิดเงามืดเงามัว

เนื้อหาของคอร์ส

อาหารและการย่อยอาหาร
1. การเจริญเติบโตของร่างกาย 2. สารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย 3. สัดส่วนอาหารและพลังงานจากสารอาหาร

 • สารอาหาร
  05:00
 • ในแต่ละวันเรารับประทานอาหารเหมาะสมหรือไม่อย่างไร ตอนที่ 1
  05:00
 • ในแต่ละวันเรารับประทานอาหารเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร ตอนที่ 2
  05:00

ระบบย่อยอาหารของร่างกาย
ระบบย่อยอาหาร

แรงไฟฟ้าน่ารู้
การเกิดแรงไฟฟ้า

วงจรไฟฟ้าใกล้ตัว
1. การต่อวงจรไฟฟ้า 2. ตัวนำไฟฟ้าและฉนวนไฟฟ้า

เงามืดและเงามัว
การเกิดเงามืดและเงามัว

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว