วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ว11101) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.1
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ ในสาระดังต่อไปนี้

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ : สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสิ่งมีชีวิต  ลักษณะหน้าที่ของส่วนต่างๆ ของร่างกายมนุษย์ สัตว์และพืช

วิทยาศาสตร์กายภาพ : สมบัติที่สังเกตได้จากวัสดุ  เสียงและทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียง

วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ : ดวงดาว  ลักษณะภายนอกของหิน

เทคโนโลยี : การใช้เทคโนโลยีในการทำงาน การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกัน และการดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ

นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • ระบุชนิดของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุได้
 • อธิบายสมบัติที่สังเกตได้ของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุได้
 • จัดกลุ่มวัสดุตามสมบัติที่สังเกตได้
 • บรรยายการเกิดเสียงได้
 • บรรยายและอธิบายทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงได้
 • อธิบายลักษณะภายนอกของหินจากการสังเกตได้
 • ระบุดาวทีปรากฏบนท้องฟ้าในเวลากลางวันและกลางคืนได้
 • อธิบายสาเหตุที่มองไม่เห็นดาวในเวลากลางวันได้

เนื้อหาของคอร์ส

วัสดุรอบตัวเรา
วัสดุคือสิ่งที่ใช้วัตถุโดยวัตถุอาจทำมาจากวัสดุชนิดเดียวกันหรือต่างชนิดกัน เช่นจากไม้ เหล็ก กระดาษ แก้ว โลหะ ไม้ พลาสติก

 • ชนิดและสมบัติของวัสดุที่ใช้ทำวัตถุ
  10:00
 • แบบทดสอบเรื่องวัสดุและสมบัติของวัสดุ
 • การจัดกลุ่มวัสดุที่ใช้ทำวัตถุ
  00:00
 • แบบทดสอบการจัดกลุ่มวัสดุที่ใช้ทำวัตถุ
 • การจัดกลุ่มวัสดุที่ใช้ทำวัตถุ
  00:00

เสียงรอบตัวเรา

หินในธรรมชาติ

ท้องฟ้าของเรา

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว