วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 (ว21101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.1, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ : เซลล์พืชและเซลล์สัตว์ หน้าที่ของเซลล์ การจัดระบบของสิ่งมีชีวิต กระบวนการแพร่และออสโมซิส การสังเคราะห์ด้วยแสง ลักษณะและหน้าที่ของไซเล็มและโฟลเอ็ม การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศและไม่อาศัยเพศของพืชดอก ลักษณะโครงสร้างของดอก ธาตุอาหารที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืช วิธีการขยายพันธุ์พืช

วิทยาศาสตร์กายภาพ : สมบัติทางกายภาพของธาตุโลหะ อโลหะและกึ่งโลหะ ผลการใช้ธาตุโลหะ อโลหะ กึ่งโลหะและธาตุกัมมันตรังสี สารบริสุทธิ์  ความหนาแน่นของสารบริสุทธิ์และสารผสม อะตอม การจัดเรียงอนุภาค ความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงสถานะของสสาร ความสัมพันธ์ระหว่างความดันอากาศกับความสูงจากพื้นโลก ความร้อน การขยายตัวหรือหดตัวของสสาร การถ่ายโอนความร้อน

ทั้งนี้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ

นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ
 • นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

เนื้อหาของคอร์ส

สารบริสุทธิ์

 • จุดเดือดและจุดหลอมเหลว
  00:01
 • ความหนาแน่น
  00:01
 • การจำแนกสารบริสุทธิ์
  00:00
 • โครงสร้างอะตอม
  00:01
 • การจำแนกธาตุและการใช้ประโยชน์
  00:00
 • แบบทดสอบสารบริสุทธิ์

หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต

การดำรงชีวิตของพืช

เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว