วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นอนุบาล 3/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

Categories: ปฐมวัย
คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาเทอม 1

ศึกษากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้การสืบเสาะหาความรู้  การใช้คำถาม การสำรวจตรวจสอบด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสังเกต  สำรวจ ทดลอง สืบค้น  เช่น รูปร่างลักษณะ การเกิดเสียง การสัมผัสวัตถุ การออกแรงจากวัตถุ การเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของ เป็นต้น เพื่อให้เป็นผู้ที่ช่างสังเกต มีทักษะกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย และนำประโยชน์จากการเรียนวิทยาศาตร์นำไปใช้ในการดำรงชีวิต

What Will You Learn?

  • รูปร่างลักษณะของคน
  • การเกิดเสียง
  • การสัมผัสวัตถุ
  • การออกแรงจากวัตถุ
  • การเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของกับสถานที่

Course Content

รูปร่างลักษณะของคน 

  • รูปร่างลักษณะของคน
    00:00
  • รูปร่างลักษณะของคน

การเกิดเสียง

การสัมผัสวัตถุ

การออกแรงจากวัตถุ

เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งของกับสถานที่

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet