วิชาวิทยาศาสตร์ (ว 23101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.3, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ องค์ประกอบของระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิต สมดุลของระบบนิเวศ วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ ประชากร ความหลากหลายทางชีวภาพ ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (แม่น้ำเจ้าพระยา) การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ลักษณะของโครโมโซม ความสำคัญของสารพันธุกรรม กระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม โรคทางพันธุกรรม การใช้ประโยชน์จากความรู้ด้านพันธุศาสตร์ สมบัติทางกายภาพและการใช้ประโยชน์วัสดุประเภทพอลิเมอร์เซรามิกส์และวัสดุผสม  คุณค่าของการใช้วัสดุประเภทพอลิเมอร์เซรามิกส์และวัสดุผสม โดยเสนอแนะแนวทางการใช้วัสดุอย่างประหยัดและคุ้มค่า  การเกิดปฏิกิริยาเคมีรวมถึงการจัดเรียงตัวใหม่ของอะตอมเมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมี   กฎทรงมวล ปฏิกิริยาดูดความร้อน และปฏิกิริยาคายความร้อน ประโยชน์และโทษของปฏิกิริยาเคมีที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างวิธีการป้องกันและแก้ปัญหาที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีที่พบในชีวิตประจําวัน  วิธีแก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน โดยใช้ความรู้เกี่ยวกับปฏิกิริยาเคมีโดยบูรณาการวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์

ศึกษาและออกแบบพัฒนาการเขียนแอปพลิเคชัน Internet of Things (IoT) จากข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิการประมวลผลข้อมูลการสร้างทางเลือกและประเมินผลอย่างสร้างสรรค์

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย

เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ มีความสามารถในการตัดสินใจ นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • - บอกองค์ประกอบของระบบนิเวศและอธิบาย บทบาทหน้าที่ ปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบ นิเวศได้
 • - อธิบายรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับ สิ่งมีชีวิตรูปแบบต่างๆ ในแหล่งที่อยู่เดียวกันได้
 • - อธิบายการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตในรูป ของโซ่อาหาร สายใยอาหารได้
 • -อธิบายลักษณะของโครโมโซมและระบุ ส่วนประกอบของโครโมโซม รวมทั้งความสัมพันธ์ ระหว่างยีน ดีเอ็นเอและโครโมโซมได้
 • -อธิบายการเกิดจีโนไทป์และฟีโนไทป์ของลูก และคำนวณอัตราส่วนการเกิดจีโนไทป์และ ฟีโนไทป์ของรุ่นลูกได้
 • -อธิบายความแตกต่างของการแบ่งเซลล์ แบบไมโทซิสและไมโอซิสได้
 • -อธิบายการเปลี่ยนแปลงของยีน หรือโครโมโซม ที่ทำให้เกิดโรคทางพันธุกรรม พร้อมทั้งวินิจฉัย ภาวะเสี่ยงของการเกิดโรคทางพันธุกรรม ตลอดจนอธิบายการใช้ประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตดัดแปร พันธุกรรมและผลกระทบที่อาจมีต่อมนุษย์และ สิ่งแวดล้อม แนวทางการใช้ประโยชน์และหบลีกเลี่ยง ผลกระทบของสิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรม ที่อาจมีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมได้
 • -เปรียบเทียบความหลากหลายทางชีวภาพใน ระดับชนิดสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศต่างๆ ความสำคัญของความหลากหลายทาง ชีวภาพที่มีต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และต่อมนุษย์ได้
 • -แบ่งประเภทของพอลิเมอร์ตามลักษณะการเกิดและโครงสร้างได้
 • -ระบุสมบัติทางกายภาพและการใช้ประโยชน์ วัสดุประเภทพอลิเมอร์เซรามิกและวัสดุผสม เลือกใช้วัสดุประเภทพอลิเมอร์เซรามิกและ วัสดุผสม อย่างประหยัด คุ้มค่าและตระหนัก ถึงสิ่งแวดล้อมได้

เนื้อหาของคอร์ส

ระบบนิเวศ

 • องค์ประกอบของระบบนิเวศ
  00:01
 • ความสัมพันธ์ระหว่าง สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
  00:01
 • การถ่ายทอดพลังงานใน ระบบนิเวศ
  00:01
 • วัฏจักรของสาร
  00:01
 • ความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศ
  00:01
 • ระบบนิเวศ

พันธุกรรม

วัสดุใน ชีวิตประจำวัน

ปฏิกิริยาเคมี

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว