วิชาวิทยาศาสตร์ (เพิ่มเติม)ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ว 21202) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ องค์ประกอบของระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิต สมดุลของระบบนิเวศ วัฏจักรของสารในระบบนิเวศ ประชากร ความหลากหลายทางชีวภาพ ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (แม่น้ำเจ้าพระยา) การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Course Content

ระบบนิเวศ

 • องค์ประกอบระบบนิเวศ
  00:01
 • ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
  00:01
 • การถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ
  00:01
 • วัฎจักรของสาร
  00:01
 • ความหลากหลายทางชีวภาพ
  00:01

มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet