วิชาสนทนาภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (จ32203) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาภาษาจีน

ศึกษาหลักการสนทนาภาษาจีนในประโยคที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เน้นพัฒนาทักษะการฟัง การจับใจความเรื่องที่ฟัง  การพูดโดยใช้คำศัพท์  สำนวน  ที่ถูกต้อง  สามารถเข้าใจเนื้อหาของบทสนทนาที่มีความยาวมากขึ้น   ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน  การเชื้อเชิญ การปฏิเสธ การขอโทษ การเปรียบเทียบ  สามารถนำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและสามารถบอกงานอดิเรกและบอกความแตกต่างของภาษาเป็นภาษาจีน  เรียนรู้วัฒนธรรม  ประเพณี  ประวัติศาสตร์   การท่องเที่ยว  ผ่านการติดต่อสื่อสาร  อีกทั้งสามารถบูรณาการทักษะดังกล่าวเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น

โดยกระบวนการปฏิบัติทางภาษา กระบวนการสื่อสาร กระบวนการเชื่อมโยงทางภาษาและกระบวนการถ่ายโอนทางภาษา

เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนภาษาและมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

 

What Will You Learn?

  • ๑. จับใจความเนื้อเรื่องที่มีขนาดยาวและซับซ้อนมากขึ้นได้
  • ๒. ออกเสียงได้ถูกต้องตามรูปแบบของเจ้าของภาษา
  • ๓. ใช้ภาษาจีนในการเชื้อเชิญ การปฏิเสธ การขอโทษได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การใช้ภาษา และถูกต้องตามกาลเทศะ

Course Content

你常去图书馆吗เธอไปห้องสมุดบ่อยไหม

他在做什么呢เขากำลังทำอะไรอยู่ล่ะ

我去邮局寄包裹ฉันส่งพัสดุที่ไปรษณีย์

我试试可以吗?ขอฉันลองได้ไหม

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet