วิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ส14101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.4, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา

ศึกษาความสำคัญของพุทธศาสนา พุทธประวัติและประวัติศาสดาที่ตนนับถือ ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดกและศาสนิกชนตัวอย่าง หลักธรรมของศาสนา   พุทธศาสนสุภาษิต  การสวดมนต์ไหว้พระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย  ความสำคัญของศาสนสถาน  มารยาทของศาสนิกชน  การปฏิบัติตนในศาสนพิธี

ศึกษาและฝึกทักษะการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สิทธิพื้นฐานของเด็ก ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในท้องถิ่น  อำนาจอธิปไตยและความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย บทบาทหน้าที่พลเมืองในกระบวนการเลือกตั้ง ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์

ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ สิทธิพื้นฐานและการรักษาผลประโยชน์ใน

ฐานะผู้บริโภค หลักการของ  พอเพียง  แหล่งทรัพยากรและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชนตลาดน้อย  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน หน้าที่เบื้องต้นของเงิน

ศึกษาแผนที่ ภาพถ่าย ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดกรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง ระยะทาง และทิศทางของทรัพยากรที่มีอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของจังหวัดกรุงเทพมหานคร การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ลักษณะทางกายภาพของจังหวัด  แหล่งทรัพยากรและสถานที่สำคัญในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่สำคัญในจังหวัด การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในจังหวัด และการจัดการสิ่งแวดล้อมในจังหวัด

โดยใช้ทักษะการสังเกต การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์  การใช้เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ กระบวนการเรียนรู้ความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างค่านิยม   กระบวนการสืบค้น   การนำเสนอและกระบวนการกลุ่ม

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   ซื่อสัตย์    ใฝ่เรียนรู้  มีวินัย  อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ   รักและรับใช้

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของพุทธศาสนา พุทธประวัติและประวัติศาสดาที่ตนนับถือ ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดกและศาสนิกชนตัวอย่าง หลักธรรมของศาสนา   พุทธศาสนสุภาษิต  การสวดมนต์ไหว้พระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย  ความสำคัญของศาสนสถาน  มารยาทของศาสนิกชน  การปฏิบัติตนในศาสนพิธี
 • สามารถเข้าใจถึงการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สิทธิพื้นฐานของเด็ก ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในท้องถิ่น  อำนาจอธิปไตยและความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย บทบาทหน้าที่พลเมืองในกระบวนการเลือกตั้ง ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์
 • สามารถเรียนรู้และเข้าใจการเลือกซื้อสินค้าและบริการ สิทธิพื้นฐานและการรักษาผลประโยชน์ใน
 • ฐานะผู้บริโภค หลักการของ  พอเพียง  แหล่งทรัพยากรและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชนตลาดน้อย  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน หน้าที่เบื้องต้นของเงิน

เนื้อหาของคอร์ส

หน่วยการเรียนที่ 1 ศาสนาและหลักธรรม

 • ความสำคัญของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัติ
  00:00
 • พุทธสาวก ชาดกและพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง
  00:00
 • หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
  00:00
 • หน้าที่ของชาวพุทธและมรรยาทของชาวพุทธ
  00:00
 • การบริหารจิตและเจริญปัญญา
  00:00
 • ศาสนพิธี
  00:00
 • ประวัติศาสดาของศาสนาต่างๆที่คนไทยนับถือ
  00:00
 • แบบทดสอบ เรื่อง ศาสนาและหลักธรรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หน้าที่พลเมือง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว