วิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ส12101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.2, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาความสำคัญของศาสนาที่ตนนับถือ  พุทธประวัติสาวก  พุทธสาวก  พุทธสาวิกา  ชาดกและศาสนิกชน

ตัวอย่าง พระรัตนตรัย หลักธรรม การบริหารจิต การสวดมนต์ การไหว้พระ และการแผ่เมตตา ชื่อศาสนา ศาสดาและคัมภีร์ศาสนาต่างๆ  การฝึกปฏิบัติมรรยาทชาวพุทธ การปฏิบัติตนในพิธีการที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางศาสนา การปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา กฎระเบียบต่อครอบครัว โรงเรียน สถานที่สาธารณะ  มารยาทไทย การเคารพเสรีภาพของผู้อื่น สิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นความสัมพันธ์ของตนเองและสมาชิกในครอบครัวกับชุมชน ผู้มีบทบาทอำนาจในการตัดสินใจในโรงเรียนและชุมชน ทรัพยากรที่นำมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการที่ใช้ในครอบครัวและโรงเรียน ที่มาของรายได้และรายจ่ายของตนเองและครอบครัว การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบันและอนาคต  วิธีการสืบค้นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับตนเองและครอบครัว วิถีชีวิตของคนในชุมชนตลาดน้อย  การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของคนในชุมชนตลาดน้อยทางด้านต่างๆ  ผลงานของบุคคลในชุมชุนตลาดน้อย ตัวอย่างของวัฒนธรรมประเพณีไทย ภูมิปัญญาของคนไทยในท้องถิ่น  ระบุสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติกับที่มนุษย์สร้างขึ้น ตำแหน่งอย่างง่ายและลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏในเครื่องมือทางภูมิศาสตร์  ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ฤดูกาลกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ การฟื้นฟูปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนตลาดน้อย

โดยกระบวนการเรียนรู้ความรู้ความเข้าใจ  กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างค่านิยม  การสังเกต  และกระบวนการกลุ่ม

เพื่อให้ผู้เรียนซื่อสัตย์ ใฝ่เรียนรู้ มีวินัย  อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะสังคม

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • ระบุทรัพยากรที่นำมาผลิตสินค้าและบริการที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
 • บอกที่มาของรายได้และรายจ่ายของตนเองและครอบครัว
 • บันทึกรายรับ รายจ่ายของตนเอง
 • สรุปผลดีของการใช้จ่ายที่เหมาะสมกับรายได้และการออม
 • อธิบายการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการโดยวิธีต่างๆ
 • บอกความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

เนื้อหาของคอร์ส

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาของเรา
ศาสนาทุกศาสนาล้วนแต่มีความสำคัญ และเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้กระทำความดี ซึ่งศาสนิกชนทุกคนพึงศึกษาประวัติศาสดาของศาสนาที่ตนนับถือ และนำแบบอย่างที่ดีไปเป็นแนวปฏิบัติตน การเคารพพระรัตนตรัย ปฏิบัติตามหลักธรรมโอวาท 3 ด้วยการไม่ทำชั่ว ทำความดี ทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์ ซึ่งทำให้ผู้ปฏิบัติดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้อง การปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือ และการศึกษาการทำความดีของบุคคลจากตัวอย่างต่างๆ รวมทั้งเห็นคุณค่าของการทำความดีเหล่านั้น ช่วยให้พัฒนาตนเพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข ชาวพุทธที่ดีพึงปฏิบัติตนตามมรรยาทชาวพุทธ ศาสนพิธี พีธีกรรม และวันสำคัญทางศาสนาได้ถูกต้อง และสวดมนต์ แผ่เมตตา มีสติที่เป็นพื้นฐานของสมาธิ

 • เรียนรู้ศาสนา
  00:00
 • หลักธรรมนำความสุข
  00:00
 • แบบทดสอบศาสนาของเรา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 คนดีของชุมชน
ข้อตกลง กฎระเบียบ กฎหมาย เป็นสิ่งที่กำหนดขึ้นเป็นข้อปฏิบัติหรือข้อบังคับในการอยู่ร่วมกัน เพื่อให้คนจำนวนมากสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ขัดแย้งกัน โดยจะต้องยอมรับความคิด ความเชื่อ และการปฏิบัติของบุคคลอื่นที่แตกต่างกันโดยปราศจากอคติ ตลอดทั้งต้องเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น การปฏิบัติตนตามมรรยาทไทยเกี่ยวกับความเคารพ การยืน การเดิน การฟัง การทักทาย การแต่งกายอย่างเหมาะสม ย่อมทำให้เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี เป็นที่ยอมรับของสังคม สมาชิกทุกคนในชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีการช่วยเหลือในกิจกรรมของชุมชน การดำเนินงานในโรงเรียนและชุมชนจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เศรษฐศาสตร์น่ารู้
สินค้าและบริการล้วนมาจากทรัพยากรจึงควรใช้ให้เกิดประโยชน์ที่คุ้มค่ามากที่สุด การรู้ที่มาของรายได้และรู้จักบันทึกรายรับและรายจ่ายของครอบครัว ทำให้วางแผนการใช้จ่ายได้อย่างเหมาะสมกับรายได้ รวมทั้งสามารถเก็บออมเงินเพื่อใช้จ่ายในยามจำเป็น การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการสามารถทำได้ทั้งใช้เงินเป็นสื่อกลางและไม่ใช้เงิน ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายต่างก็มีบทบาทสำคัญ และมีความสัมพันธ์กัน

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว