วิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ส14101) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.4, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศึกษาความสำคัญของพุทธศาสนา พุทธประวัติและประวัติศาสดาที่ตนนับถือ ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดกและศาสนิกชนตัวอย่าง หลักธรรมของศาสนา   พุทธศาสนสุภาษิต  การสวดมนต์ไหว้พระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัย  ความสำคัญของศาสนสถาน  มารยาทของศาสนิกชน  การปฏิบัติตนในศาสนพิธี ศึกษาและฝึกทักษะการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย  การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี สิทธิพื้นฐานของเด็ก ความแตกต่างทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนในท้องถิ่น  อำนาจอธิปไตยและความสำคัญของระบอบประชาธิปไตย บทบาทหน้าที่พลเมืองในกระบวนการเลือกตั้ง ความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ สิทธิพื้นฐานและการรักษาผลประโยชน์ใน ฐานะผู้บริโภค หลักการของ  พอเพียง  แหล่งทรัพยากรและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชนตลาดน้อย  ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของคนในชุมชน หน้าที่เบื้องต้นของเงิน ศึกษาแผนที่ ภาพถ่าย ลักษณะทางกายภาพของจังหวัดกรุงเทพมหานคร ตำแหน่ง ระยะทาง และทิศทางของทรัพยากรที่มีอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร สภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของจังหวัดกรุงเทพมหานคร การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดกรุงเทพมหานคร  ลักษณะทางกายภาพของจังหวัด  แหล่งทรัพยากรและสถานที่สำคัญในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่สำคัญในจังหวัด การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในจังหวัด และการจัดการสิ่งแวดล้อมในจังหวัด โดยใช้ทักษะการสังเกต การแปลความข้อมูลทางภูมิศาสตร์  การใช้เทคนิคและเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ กระบวนการเรียนรู้ความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างค่านิยม   กระบวนการสืบค้น   การนำเสนอและกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   ซื่อสัตย์    ใฝ่เรียนรู้  มีวินัย  อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ   รักและรับใช้

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว