วิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ส15101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศึกษาความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ  ประวัติศาสนา พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก ศาสนิกชนตัวอย่าง องค์ประกอบของพระไตรปิฎก พระรัตนตรัย หลักธรรม การบริหารจิตและเจริญปัญญา  การจัดพิธีกรรม การปฏิบัติตนในศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา มารยาทของศาสนิกชน สถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ หน้าที่ของพลเมืองดี แนวทางการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก วัฒนธรรมไทย การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาเขตสัมพันธวงศ์  โครงสร้างการปกครองในเขตสัมพันธวงศ์ บทบาทหน้าที่และวิธีการเข้าดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริการสาธารณประโยชน์ในชุมชนตลาดน้อย ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตัวอย่างการผลิตสินค้าและบริการในชุมชนตลาดน้อย หลักการและประโยชน์ของสหกรณ์ บทบาทหน้าที่ของธนาคาร  การกู้ยืมเงิน  พิกัดภูมิศาสตร์ ภูมิลักษณ์ที่สำคัญในภูมิภาคกลาง ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางสังคม อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพต่อการตั้งและการย้ายถิ่นของประชากรในภูมิภาค และการสร้างสรรค์วัฒนธรรม ผลจากการรักษาและการทำลายสภาพแวดล้อม แนวทางการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมในภูมิภาคกลาง แผนที่ ภาพถ่าย พิกัดภูมิศาสตร์ ภูมิลักษณ์ที่สำคัญในภูมิภาคกลาง ลักษณะทางกายภาพ  ที่มีผลต่อแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ ที่มีผลต่อการตั้งและการย้ายถิ่นของประชากรในภูมิภาคของตน และการสร้างสรรค์วัฒนธรรม ผลจากการรักษาและการทำลายสภาพแวดล้อม แนวทางการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมในภูมิภาคกลาง โดยกระบวนการเรียนรู้ความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดวิจารณญาณ กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างค่านิยม   กระบวนการสืบค้น   และกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   ซื่อสัตย์    ใฝ่เรียนรู้  มีวินัย  อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ   รักและรับใช้

What Will You Learn?

  • 1. ภูมิลักษณ์กับภูมิสังคมภาคเหนือ
  • 2. ภูมิลักษณ์กับภูมิสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • 3. ภูมิลักษณ์กับภูมิสังคมภาคกลาง
  • 4. ภูมิลักษณ์กับภูมิสังคมภาคตะวันออก
  • 5. ภูมิลักษณ์กับภูมิสังคมภาคตะวันตก
  • 6. ภูมิลักษณ์กับภูมิสังคมภาคใต้

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet