วิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ส15101) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.5, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศึกษาความสำคัญของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ  ประวัติศาสนา พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก ศาสนิกชนตัวอย่าง องค์ประกอบของพระไตรปิฎก พระรัตนตรัย หลักธรรม การบริหารจิตและเจริญปัญญา  การจัดพิธีกรรม การปฏิบัติตนในศาสนพิธี วันสำคัญทางศาสนา มารยาทของศาสนิกชน สถานภาพ บทบาท สิทธิเสรีภาพ หน้าที่ของพลเมืองดี แนวทางการปกป้องคุ้มครองตนเองหรือผู้อื่นจากการละเมิดสิทธิเด็ก วัฒนธรรมไทย การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาเขตสัมพันธวงศ์  โครงสร้างการปกครองในเขตสัมพันธวงศ์ บทบาทหน้าที่และวิธีการเข้าดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริการสาธารณประโยชน์ในชุมชนตลาดน้อย ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตัวอย่างการผลิตสินค้าและบริการในชุมชนตลาดน้อย หลักการและประโยชน์ของสหกรณ์ บทบาทหน้าที่ของธนาคาร  การกู้ยืมเงิน  พิกัดภูมิศาสตร์ ภูมิลักษณ์ที่สำคัญในภูมิภาคกลาง ความสัมพันธ์ของลักษณะทางกายภาพ ลักษณะทางสังคม อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพต่อการตั้งและการย้ายถิ่นของประชากรในภูมิภาค และการสร้างสรรค์วัฒนธรรม ผลจากการรักษาและการทำลายสภาพแวดล้อม แนวทางการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมในภูมิภาคกลาง แผนที่ ภาพถ่าย พิกัดภูมิศาสตร์ ภูมิลักษณ์ที่สำคัญในภูมิภาคกลาง ลักษณะทางกายภาพ  ที่มีผลต่อแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติ ที่มีผลต่อการตั้งและการย้ายถิ่นของประชากรในภูมิภาคของตน และการสร้างสรรค์วัฒนธรรม ผลจากการรักษาและการทำลายสภาพแวดล้อม แนวทางการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมในภูมิภาคกลาง โดยกระบวนการเรียนรู้ความรู้ความเข้าใจ กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดวิจารณญาณ กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างค่านิยม   กระบวนการสืบค้น   และกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์   ซื่อสัตย์    ใฝ่เรียนรู้  มีวินัย  อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ   รักและรับใช้

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว