วิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ส12101) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.2, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบาย

คำอธิบายรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ศึกษาความสำคัญของศาสนาที่ตนนับถือ  พุทธประวัติสาวก  พุทธสาวก  พุทธสาวิกา  ชาดกและศาสนิกชน

ตัวอย่าง พระรัตนตรัย หลักธรรม การบริหารจิต การสวดมนต์ การไหว้พระ และการแผ่เมตตา ชื่อศาสนา ศาสดาและคัมภีร์ศาสนาต่างๆ  การฝึกปฏิบัติมรรยาทชาวพุทธ การปฏิบัติตนในพิธีการที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางศาสนา การปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา กฎระเบียบต่อครอบครัว โรงเรียน สถานที่สาธารณะ  มารยาทไทย การเคารพเสรีภาพของผู้อื่น สิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นความสัมพันธ์ของตนเองและสมาชิกในครอบครัวกับชุมชน ผู้มีบทบาทอำนาจในการตัดสินใจในโรงเรียนและชุมชน ทรัพยากรที่นำมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการที่ใช้ในครอบครัวและโรงเรียน ที่มาของรายได้และรายจ่ายของตนเองและครอบครัว การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบันและอนาคต  วิธีการสืบค้นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับตนเองและครอบครัว วิถีชีวิตของคนในชุมชนตลาดน้อย  การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของคนในชุมชนตลาดน้อยทางด้านต่างๆ  ผลงานของบุคคลในชุมชุนตลาดน้อย ตัวอย่างของวัฒนธรรมประเพณีไทย ภูมิปัญญาของคนไทยในท้องถิ่น  ระบุสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติกับที่มนุษย์สร้างขึ้น ตำแหน่งอย่างง่ายและลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏในเครื่องมือทางภูมิศาสตร์  ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ฤดูกาลกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ การฟื้นฟูปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนตลาดน้อย

โดยกระบวนการเรียนรู้ความรู้ความเข้าใจ  กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างค่านิยม  การสังเกต  และกระบวนการกลุ่ม

เพื่อให้ผู้เรียนซื่อสัตย์ ใฝ่เรียนรู้ มีวินัย  อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะสังคม

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
  • - นักเรียนสามารถเขียนบทสวดมนต์ไหว้พระได้
  • - นักเรียนสามารถเขียน บทแผ่เมตตาได้
  • - นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นได้
  • - นักเรียนสามารถดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้

เนื้อหาของคอร์ส

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ศาสนาของเรา เรื่องชาวพุทธที่ดี

  • ชาวพุทธที่ดี
    00:01
  • แบบทดสอบ บทที่ 4 ชาวพุทธที่ดี

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ รอบรู้ภูมิศาสตร์

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว