วิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (ส12101) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบาย

คำอธิบายรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
ศึกษาความสำคัญของศาสนาที่ตนนับถือ  พุทธประวัติสาวก  พุทธสาวก  พุทธสาวิกา  ชาดกและศาสนิกชน

ตัวอย่าง พระรัตนตรัย หลักธรรม การบริหารจิต การสวดมนต์ การไหว้พระ และการแผ่เมตตา ชื่อศาสนา ศาสดาและคัมภีร์ศาสนาต่างๆ  การฝึกปฏิบัติมรรยาทชาวพุทธ การปฏิบัติตนในพิธีการที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางศาสนา การปฏิบัติตนตามข้อตกลง กติกา กฎระเบียบต่อครอบครัว โรงเรียน สถานที่สาธารณะ  มารยาทไทย การเคารพเสรีภาพของผู้อื่น สิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อื่นความสัมพันธ์ของตนเองและสมาชิกในครอบครัวกับชุมชน ผู้มีบทบาทอำนาจในการตัดสินใจในโรงเรียนและชุมชน ทรัพยากรที่นำมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการที่ใช้ในครอบครัวและโรงเรียน ที่มาของรายได้และรายจ่ายของตนเองและครอบครัว การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ช่วงเวลาในอดีต ปัจจุบันและอนาคต  วิธีการสืบค้นเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับตนเองและครอบครัว วิถีชีวิตของคนในชุมชนตลาดน้อย  การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตของคนในชุมชนตลาดน้อยทางด้านต่างๆ  ผลงานของบุคคลในชุมชุนตลาดน้อย ตัวอย่างของวัฒนธรรมประเพณีไทย ภูมิปัญญาของคนไทยในท้องถิ่น  ระบุสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติกับที่มนุษย์สร้างขึ้น ตำแหน่งอย่างง่ายและลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏในเครื่องมือทางภูมิศาสตร์  ความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ระหว่างโลก ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์ สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสังคม การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ฤดูกาลกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ การฟื้นฟูปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและชุมชนตลาดน้อย

โดยกระบวนการเรียนรู้ความรู้ความเข้าใจ  กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างค่านิยม  การสังเกต  และกระบวนการกลุ่ม

เพื่อให้ผู้เรียนซื่อสัตย์ ใฝ่เรียนรู้ มีวินัย  อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะสังคม

What Will You Learn?

  • ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้
  • - นักเรียนสามารถเขียนบทสวดมนต์ไหว้พระได้
  • - นักเรียนสามารถเขียน บทแผ่เมตตาได้
  • - นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบตัว สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นได้
  • - นักเรียนสามารถดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้

Course Content

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ศาสนาของเรา เรื่องชาวพุทธที่ดี

  • ชาวพุทธที่ดี
    00:01
  • แบบทดสอบ บทที่ 4 ชาวพุทธที่ดี

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ รอบรู้ภูมิศาสตร์

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet