วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ส21101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

หมวดหมู่: ม.1, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา

ศึกษาความสำคัญของพระพุทธศาสนา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ พุทธประวัติหรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดกและศาสนิกชนตัวอย่าง พุทธคุณและข้อธรรมที่สำคัญหรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ  การบริหารจิตและเจริญปัญญา

ศึกษากฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของบุคคล บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ  คุณค่าทางวัฒนธรรม  ความคล้ายคลึงและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน บทบาทการถ่วงดุลอำนาจอธิปไตยในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับตนเอง

ศึกษาและวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ค่านิยมและพฤติกรรมการบริโภค หลักการของเศรษฐกิจพอเพียง บทบาทหน้าที่และความแตกต่างของสถาบันการเงินแต่ละประเภทและธนาคารกลาง การแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในประเทศ กฎอุปสงค์และอุปทาน กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

โดยกระบวนการเรียนรู้ความรู้ความเข้าใจ  กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดวิจารณญาณ กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการแก้ปัญหา ทักษะกระบวนการทางสังคม กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างค่านิยม   กระบวนการสืบค้น   และกระบวนการกลุ่ม

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ซื่อสัตย์   ใฝ่เรียนรู้  มีวินัย   มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  อยู่อย่างพอเพียง  และมีจิตสาธารณะ   รักและรับใช้

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • 1. ทำให้ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเอง
 • 2. เข้าใจรูปแบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
 • 3. การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
 • 4. การนำหลักธรรม และข้อคิดที่ได้จากชาดก และศาสนิกชนตัวอย่างมาใช้ในการดำเนินชีวิต

เนื้อหาของคอร์ส

หน่วยที่ 1 บทบาทและหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ

 • บทบาทและหน้าที่ของเยาวชน ที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ
  00:00
 • การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น
  00:00
 • จิตสาธารณะ
  00:00
 • แบบทดสอบเรื่อง บทบาทหน้าที่ของเยาวชนที่มีต่อสังคมและประเทศชาติ

หน่วยที่ 2 รัฐธรรมนูญการเมืองการปกครองของไทย

หน่วยที่ 3 กฎหมายคุ้มครองสิทธืของบุคคล

หน่วยที่ 4วัฒนธรรมไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
หน่วยที่ 4วัฒนธรรมไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

หน่วยที่ 5เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

หน่วยที่ 6 พฤติกรรมการบริโภค
หน่วยที่ 5เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

หน่วยที่ 7สถาบันการเงิน

หน่วยที่ 8เศรษฐกิจประเทศไทย

หน่วยที่ 9 เศรษฐกิจพอเพียง

พระพุทธศาสนา หน่วยที่ 1ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนา หน่วยที่ 2พุทธประวัติพระสาวก และศาสนิกชนตัวอย่าง

พระพุทธศาสนา หน่วยที่ 3 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนา หน่วยที่ 4 พุทธศาสนสุภาษิต

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว