วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ส22101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ความสำคัญของพระพุทธ –ศาสนาต่อความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้าน ต่อสังคมไทย  พุทธประวัติหรือประวัติศาสดาของศาสนาที่ตนนับถือ แบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจาก ประวัติพุทธสาวก ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง โครงสร้างและสาระสังเขปของพระไตรปิฏกหรือคัมภีร์ของศาสนาที่ตนนับถือ ธรรมคุณและข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ ๔ หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ การพัฒนาจิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ และวิธีคิดแบบอรรถ-ธรรมสัมพันธ์หรือการพัฒนาจิตตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ การเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติหรือตามแนวทางที่ตนนับถือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย บทบาทความสำคัญและความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย กระบวนการในการตรากฎหมาย เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงสำคัญของระบอบการปกครองของไทย  ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนและการออม ปัจจัยการผลิตสินค้าและบริการ การพัฒนาการผลิตในเขตสัมพันธวงศ์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค ระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ การแข่งขันกันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย การกระจายของทรัพยากรในโลกที่ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ การแข่งขันทางการค้าในประเทศและต่างประเทศ

โดยกระบวนการเรียนรู้ความรู้ความเข้าใจ   กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการคิดวิจารณญาณ กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างค่านิยม  กระบวนการสืบค้นและกระบวนการกลุ่ม

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ซื่อสัตย์  ใฝ่เรียนรู้ มีวินัย อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะ  รักและรับใช้

What Will You Learn?

 • เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

Course Content

พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

 • สังคมประชาธิปไตย
  00:00
 • สถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ ในฐานะ พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
  00:00
 • แนวทางการส่งเสริมให้ ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย
  00:00
 • แบบฝึกหัดเรื่อง พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย

กฎหมายกับการดำเนินชีวิตประจำวัน

เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงสำคัญของระบอบการปกครองไทย

สถาบันทางสังคม

วัฒนธรรมของไทยและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย

การออมและการลงทุน

การผลิตสินค้าและบริการ

เศรษฐกิจพอเพียงกับการผลิตสินค้าและบริการ

การคุ้มครองผู้บริโภค

ระบบเศรษฐกิจ การพึ่งพาการแข่งขันทางเศรษฐกิจในทวีปเอเชีย

ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนา

พุทธประวัติ พระสาวก ศาสนิกชนตัวอย่าง และชาดก

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

พระไตรปิฎกและพุทธศาสนสุภาษิต

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet