วิชาสังคมศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ส23101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.3, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา

            ศึกษาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่างๆ หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ ประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง สังฆคุณและข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ ๔ หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ การบริหารจิตเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ หรือตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ  ประวัติวันสำคัญทางศาสนา  กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ การแก้ปัญหาและการพัฒนาท้องถิ่นของเขตสัมพันธวงศ์ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง ระบบสหกรณ์ บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ นโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐ ลักษณะของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ  ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด ปัญหาการว่างงาน การกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ ลักษณะการกระทำความผิดทางอาญา ทางแพ่งและโทษ สิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมสากล สาเหตุปัญหาทางสังคมและปัจจัยที่ส่งเสริมการดำรงชีวิตให้มีความสุข ระบอบการปกครองแบบต่างๆที่ใช้ในยุคปัจจุบัน ระบอบการปกครองของไทยกับประเทศอื่น บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ปัญหาและผลกระทบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยและการแก้ไขปัญหา

โดยกระบวนการคิดวิเคราะห์   กระบวนการสืบค้น  กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการปฏิบัติ   ทักษะกระบวนการทางสังคม กระบวนการสร้างค่านิยม   กระบวนการทางประวัติศาสตร์

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ซื่อสัตย์   ใฝ่เรียนรู้  มีวินัย   มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  อยู่อย่างพอเพียง  และมีจิตสาธารณะ   รักและรับใช้

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • 1.สามารถเรียนรู้การเผยแผ่พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือสู่ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พุทธประวัติจากพระพุทธรูปปางต่างๆ หรือประวัติศาสดาที่ตนนับถือ ประวัติสาวก ชาดก เรื่องเล่าและศาสนิกชนตัวอย่าง สังฆคุณและข้อธรรมสำคัญในกรอบอริยสัจ ๔ หรือหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ การบริหารจิตเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ หรือตามแนวทางของศาสนาที่ตนนับถือ ประวัติวันสำคัญทางศาสนา
  • 2.สามารถเรียนรู้ถึงหลักการกลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ การแก้ปัญหาและการพัฒนาท้องถิ่นของเขตสัมพันธวงศ์ ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง ระบบสหกรณ์ บทบาทหน้าที่ของรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจ นโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐ ลักษณะของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด ปัญหาการว่างงาน การกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศ
  • 3.สามารถเข้าใจลักษณะการกระทำความผิดทางอาญา ทางแพ่งและโทษ สิทธิมนุษยชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาไทยและวัฒนธรรมสากล สาเหตุปัญหาทางสังคมและปัจจัยที่ส่งเสริมการดำรงชีวิตให้มีความสุข ระบอบการปกครองแบบต่างๆที่ใช้ในยุคปัจจุบัน ระบอบการปกครองของไทยกับประเทศอื่น บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ปัญหาและผลกระทบที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทยและการแก้ไขปัญหา

เนื้อหาของคอร์ส

ประวัติและความสำคัญและของพระพุทธศาสนา

  • การเผยแผ่และการนับถือพระพุทธศาสนาในประเทศต่างๆ ทั่วโลก
    00:00
  • ประวัติและความสำคัญและของพระพุทธศาสนา

พุทธประวัติและชาดก ศาสนิกชนตัวอย่าง

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

พระไตรปิฏกและศาสนสุภาษิต

กฏหมายแพ่งและกฏหมายอาญา

สิทธิมนุษยชน

วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล

สังคมไทย

การเมืองการปกครองในปัจจุบัน

กลไกราคาในระบบเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศ

บทบาทของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ

การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

การร่วมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว