วิชาสังคมศึกษา (ส21102)ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา แบบอย่างการดำเนินชีวิตและข้อคิดจาก เรื่องเล่าทางพระพุทธศาสนา  วิถีการดำเนินชีวิตของศาสนิกชนของศาสนาต่างๆ การปฏิบัติตนต่อศาสนิกชนอื่น  บุคคลที่เป็นแบบอย่างด้านศาสนสัมพันธ์  การบำเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถาน  จริยวัตรของสาวก  การปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระภิกษุ การจัดพิธีกรรมและการปฏิบัติตนในศาสนพิธี พิธีกรรมและปฏิบัติตนในศาสนพิธี และวันสำคัญทางศาสนา

ศึกษาลักษณะทางกายภาพของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียโดยใช้เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ พิกัดภูมิศาสตร์  เส้นแบ่งเวลาและความแตกต่างของวัน เวลา ของโลก การเกิดภัยพิบัติของทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย ในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย และโอเชียเนีย   ปัจจัยทางกายภาพและปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม  ประชากร สิ่งแวดล้อม ในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย   ปัญหาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมทางกายภาพกับมนุษย์ที่เกิดขึ้นในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและ

โอเชียเนีย    แนวทางการจัดการภัยพิบัติและการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและ

โอเชียเนียอย่างยั่งยืน

โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางภูมิศาสตร์ กระบวนการคิดวิเคราะห์  กระบวนการกลุ่ม  กระบวนการแก้ปัญหา  กระบวนการสร้างความตระหนัก  กระบวนการประชาธิปไตย

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ซื่อสัตย์   ใฝ่เรียนรู้  มีวินัย   มีความมุ่งมั่นในการทำงาน  อยู่อย่างพอเพียง  และมีจิตสาธารณะ   รักและรับใช้

What Will You Learn?

  • 1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเครื่องมือทางภูมิศาสตร์ วันและเวลาโลก
  • 2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิภาคต่างๆของทวีปเอเชีย
  • 3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิภาคต่างๆของทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย
  • 4. ความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติต่างๆในเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย
  • 5. เข้าใจปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในเอเชีย ทวีปออสเตรเลีย และโอเชียเนีย

Course Content

ภัยพิบัติทางธรรมชาติในทวีปเอเชีย ออสเตรเลียและโอเชียเนีย

ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทวีปเอเชีย ทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนีย

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet