วิชาสังคมศึกษา3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ส13101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.3, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา

ศึกษาความสำคัญของพุทธศาสนากับการดำเนินชีวิตประจำวัน สรุปพุทธประวัติหรือประวัติของศาสดาที่ตนนับถือ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดกและศาสนิกชนตัวอย่าง ความสำคัญของพระไตรปิฏก พระรัตนตรัย หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ  การฝึกสวดมนต์  ไหว้พระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและแผ่เมตตา  ชื่อและความสำคัญของศาสนวัตถุ ศาสนสถานและศาสนบุคคล การปฏิบัติตนต่อศาสนวัตถุ ศาสนสถานและศาสนบุคคล  การฝึกปฏิบัติมรรยาทชาวพุทธ การปฏิบัติตนในศาสนพิธี  การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประเพณีวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่น (เทศกาลกินเจ) พฤติกรรมการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น วันหยุดราชการที่สำคัญ บุคคลที่มีผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนตลาดน้อย บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆตามกระบวนการประชาธิปไตย  การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน  โรงเรียนและชุมชนตลาดน้อย การใช้สินค้าและบริการในการดำรงชีวิต การวิเคราะห์การใช้จ่าย ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดมีผลต่อการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการ สินค้าและบริการที่รัฐจัดหาและให้บริการ ภาษี การแข่งขันทางการค้า ศักราชที่สำคัญตามปฏิทิน หลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนตลาดน้อย การใช้แผนที่ แผนผังและภาพถ่าย ความสัมพันธ์ของตำแหน่ง ระยะ ทิศทาง  การเขียนแผนผังอย่างง่ายๆ ภูมิประเทศและภูมิอากาศที่ผลต่อสภาพสังคมในชุมชนตลาดน้อย สภาพแวดล้อมในชุมชนตลาดน้อย ในอดีตและปัจจุบัน การพึ่งพาสิ่งแวดล้อมในการดำรงชีวิตของมนุษย์              การประกอบอาชีพ มลพิษ ลักษณะของเมืองและชนบท การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร

โดยกระบวนการเรียนรู้ความรู้ความเข้าใจ  กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างค่านิยม    และกระบวนการกลุ่ม

เพื่อให้ผู้เรียนซื่อสัตย์ ใฝ่เรียนรู้ มีวินัย  อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะสังคม

 

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • นักเรียนสามารถศึกษาความสำคัญของพุทธศาสนากับการดำเนินชีวิตประจำวัน สรุปพุทธประวัติหรือประวัติของศาสดาที่ตนนับถือ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดกและศาสนิกชนตัวอย่าง ความสำคัญของพระไตรปิฏก พระรัตนตรัย หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ  การฝึกสวดมนต์  ไหว้พระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและแผ่เมตตา  ชื่อและความสำคัญของศาสนวัตถุ ศาสนสถานและศาสนบุคคล การปฏิบัติตนต่อศาสนวัตถุ ศาสนสถานและศาสนบุคคล  การฝึกปฏิบัติมรรยาทชาวพุทธ การปฏิบัติตนในศาสนพิธี  การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประเพณีวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่น (เทศกาลกินเจ) พฤติกรรมการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น
 • สามารถอธิบายวันหยุดราชการที่สำคัญ บุคคลที่มีผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนตลาดน้อย บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆตามกระบวนการประชาธิปไตย  การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน  โรงเรียนและชุมชนตลาดน้อย
 • สามารถเรียนรู้และเข้าใจการใช้สินค้าและบริการในการดำรงชีวิต การวิเคราะห์การใช้จ่าย ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดมีผลต่อการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการ สินค้าและบริการที่รัฐจัดหาและให้บริการ ภาษี การแข่งขันทางการค้า

เนื้อหาของคอร์ส

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ศาสนาน่ารู้

 • ความสำคัญของพระพุทธศาสนาและพุทธประวัติ
  00:00
 • พุทธสาวก ชาดกและพุทธศาสนิกชนตัวอย่าง
  00:00
 • พระไตรปิกฏและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
  00:00
 • หน้าที่ชาวพุทธและมรรยาทของชาวพุทธ
  00:00
 • การบริหารจิตและเจริญปัญญา
  00:00
 • ศาสนพิธี
  00:00
 • ศาสนาต่างๆในประเทศไทย
  00:00
 • แบบทดสอบ เรื่อง ศาสนาน่ารู้

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เศรษฐศาสตร์ใกล้ตัว

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว