วิชาสังคมศึกษา3 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (ส13101) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชาสังคมศึกษา ศึกษาความสำคัญของพุทธศาสนากับการดำเนินชีวิตประจำวัน สรุปพุทธประวัติหรือประวัติของศาสดาที่ตนนับถือ พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดกและศาสนิกชนตัวอย่าง ความสำคัญของพระไตรปิฏก พระรัตนตรัย หลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ  การฝึกสวดมนต์  ไหว้พระ สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยและแผ่เมตตา  ชื่อและความสำคัญของศาสนวัตถุ ศาสนสถานและศาสนบุคคล การปฏิบัติตนต่อศาสนวัตถุ ศาสนสถานและศาสนบุคคล  การฝึกปฏิบัติมรรยาทชาวพุทธ การปฏิบัติตนในศาสนพิธี  การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประเพณีวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่น (เทศกาลกินเจ) พฤติกรรมการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่น วันหยุดราชการที่สำคัญ บุคคลที่มีผลงานที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนตลาดน้อย บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในชุมชน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆตามกระบวนการประชาธิปไตย  การเปลี่ยนแปลงในชั้นเรียน  โรงเรียนและชุมชนตลาดน้อย การใช้สินค้าและบริการในการดำรงชีวิต การวิเคราะห์การใช้จ่าย ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดมีผลต่อการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการ สินค้าและบริการที่รัฐจัดหาและให้บริการ ภาษี การแข่งขันทางการค้า ศักราชที่สำคัญตามปฏิทิน หลักฐานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญของโรงเรียนและชุมชนตลาดน้อย การใช้แผนที่ แผนผังและภาพถ่าย ความสัมพันธ์ของตำแหน่ง ระยะ ทิศทาง  การเขียนแผนผังอย่างง่ายๆ ภูมิประเทศและภูมิอากาศที่ผลต่อสภาพสังคมในชุมชนตลาดน้อย สภาพแวดล้อมในชุมชนตลาดน้อย ในอดีตและปัจจุบัน การพึ่งพาสิ่งแวดล้อมในการดำรงชีวิตของมนุษย์              การประกอบอาชีพ มลพิษ ลักษณะของเมืองและชนบท การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร โดยกระบวนการเรียนรู้ความรู้ความเข้าใจ  กระบวนการคิดวิเคราะห์ กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสร้างค่านิยม    และกระบวนการกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนซื่อสัตย์ ใฝ่เรียนรู้ มีวินัย  อยู่อย่างพอเพียงและมีจิตสาธารณะสังคม

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet