วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (พ3101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา กระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบอวัยวะต่าง ๆ การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเอง อิทธิพลของครอบครัว  เพื่อน สังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรมทางเพศและการดำเนินชีวิต  ค่านิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่นๆ  ความคิดรวบยอดและการวิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆในการเล่นกีฬา   การเพิ่มศักยภาพของทีมการเล่นกีฬาไทย/กีฬาสากลประเภทบุคคล /คู่  (กรีฑา) การเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์ กิจกรรมนันทนาการ  การออกกำลังกายและการเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเอง  การวางแผนกำหนดกิจกรรมการออกกำบังกายและการเล่นกีฬา สิทธิ กฎ กติกา และกลวิธีการเล่นกีฬาต่างๆ  มารยาทในการดู การเล่นและการแข่งขันกีฬา   บุคลิกภาพที่ดี  การเข้าร่วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬา คุณค่าและความงามของการกีฬา

โดยทักษะกระบวนการปฏิบัติทางพลศึกษา ทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ ทักษะกระบวนการสื่อสาร กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการแก้ปัญหา

เพื่อให้เกิดคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้  มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน  รักความเป็นไทย

What Will You Learn?

 • อธิบายการทำงานของระบบต่างๆ และหลักการสร้างเสริมระบบการทำงานในร่างกาย
 • อธิบายการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกาย
 • ตระหนักถึงความสำคัญ¬ของกระบวนการสร้างเสริมระบบต่าง ๆ ในร่างกาย
 • อธิบายและยกตัวอย่างเกี่ยวกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ
 • ปฏิบัติตนเพื่อป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ
 • เห็นความสำคัญ¬ของการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ
 • ลงข้อสรุปเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของบุคคล ที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน
 • ปฏิบัติตนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน
 • อธิบายและยกตัวอย่างอิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อการเลือกบริโภค
 • ปฏิบัติตนเพื่อเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์หรือบริการทางสุขภาพในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
 • เห็นความสำคัญ¬ของอิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อการเลือกบริโภค
 • ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน

Course Content

การสร้างเสริมระบบการทำงานในร่างกาย
ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์เพศชาย ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง

 • ระบบต่อมไร้ท่อ
  00:00
 • ระบบสืบพันธุ์เพศชาย
  00:00
 • ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง
  00:00
 • ระบบต่อมไร้ท่อ
 • ppt

สุขภาพครอบครัว

การสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกัน โรคในชุมชน
สื่อโฆษณา ความปลอดภัยในชุมชน สารเสพติด สารพิษ

ความปลอดภัยในชุมชน

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet