วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (พ3101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.4, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา กระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบอวัยวะต่าง ๆ การวางแผนดูแลสุขภาพของตนเอง อิทธิพลของครอบครัว  เพื่อน สังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพฤติกรรมทางเพศและการดำเนินชีวิต  ค่านิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่นๆ  ความคิดรวบยอดและการวิเคราะห์ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆในการเล่นกีฬา   การเพิ่มศักยภาพของทีมการเล่นกีฬาไทย/กีฬาสากลประเภทบุคคล /คู่  (กรีฑา) การเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์ กิจกรรมนันทนาการ  การออกกำลังกายและการเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเอง  การวางแผนกำหนดกิจกรรมการออกกำบังกายและการเล่นกีฬา สิทธิ กฎ กติกา และกลวิธีการเล่นกีฬาต่างๆ  มารยาทในการดู การเล่นและการแข่งขันกีฬา   บุคลิกภาพที่ดี  การเข้าร่วมกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬา คุณค่าและความงามของการกีฬา

โดยทักษะกระบวนการปฏิบัติทางพลศึกษา ทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ ทักษะกระบวนการสื่อสาร กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการแก้ปัญหา

เพื่อให้เกิดคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้  มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน  รักความเป็นไทย

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • อธิบายการทำงานของระบบต่างๆ และหลักการสร้างเสริมระบบการทำงานในร่างกาย
 • อธิบายการทำงานของระบบต่างๆ ในร่างกาย
 • ตระหนักถึงความสำคัญ¬ของกระบวนการสร้างเสริมระบบต่าง ๆ ในร่างกาย
 • อธิบายและยกตัวอย่างเกี่ยวกับพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ
 • ปฏิบัติตนเพื่อป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ
 • เห็นความสำคัญ¬ของการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ
 • ลงข้อสรุปเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของบุคคล ที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน
 • ปฏิบัติตนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในชุมชน
 • อธิบายและยกตัวอย่างอิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อการเลือกบริโภค
 • ปฏิบัติตนเพื่อเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์หรือบริการทางสุขภาพในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
 • เห็นความสำคัญ¬ของอิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพเพื่อการเลือกบริโภค
 • ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในชุมชน

เนื้อหาของคอร์ส

การสร้างเสริมระบบการทำงานในร่างกาย
ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์เพศชาย ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง

 • ระบบต่อมไร้ท่อ
  00:00
 • ระบบสืบพันธุ์เพศชาย
  00:00
 • ระบบสืบพันธุ์เพศหญิง
  00:00
 • ระบบต่อมไร้ท่อ
 • ppt

สุขภาพครอบครัว

การสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกัน โรคในชุมชน
สื่อโฆษณา ความปลอดภัยในชุมชน สารเสพติด สารพิษ

ความปลอดภัยในชุมชน

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว