วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (พ32101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.5, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา การสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบอวัยวะต่างๆ  การวางแผนดูแลสุขภาพของบุคคลในครอบครัว  ค่านิยมในเรื่องเพศตามวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมอื่นๆ  ทักษะต่างๆ ในการป้องกัน การความขัดแย้ง การแก้ปัญหาเรื่องเพศและครอบครัว การเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆในการเล่นกีฬา การเพิ่มศักยภาพของทีม  การเล่นกีฬาประเภทบุคคล /คู่ และประเภททีม (แบดมินตัน) การเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์ กิจกรรมนันทนาการ         การออกกำลังกายและการเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเอง  สิทธิ กฎ กติกา และกลวิธีการเล่นกีฬาต่างๆ   มารยาทในการดู การเล่นและการแข่งขันกีฬา  บุคลิกภาพที่ดี

โดยทักษะกระบวนการปฏิบัติทางพลศึกษา  ทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ ทักษะกระบวนการสื่อสาร กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการแก้ปัญหา

เพื่อให้เกิดคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้  มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน  รักความเป็นไทย

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • 1. มีความรู้เกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร
 • 2. ปฏิบัติตนเพื่อดำรงการทำงานของ ระบบย่อยอาหารได้
 • 3. เห็นความสำคัญของการทำงานและการบำรุงรักษา ระบบย่อยอาหาร
 • 4. มีความรู้เกี่ยวกับ ระบบหายใจ
 • 5. ปฏิบัติตนเพื่อดำรงการทำงานของ ระบบหายใจได้
 • 6. เห็นความสำคัญของการทำงานและการบำรุงรักษา ระบบหายใจ
 • 7. มีความรู้เกี่ยวกับระบบไหลเวียนเลือด
 • 8. ปฏิบัติตนเพื่อดำรงการทำงานของ ระบบไหลเวียนเลือดได้
 • 9. เห็นความสำคัญของการทำงานและการบำรุงรักษา ระบบไหลเวียนเลือด

เนื้อหาของคอร์ส

ระบบในร่างกาย
ระบบย่อยอาหาร ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนเลือด

 • ระบบย่อยอาหาร
  00:00
 • ระบบหายใจ
  00:00
 • ระบบไหลเวียนเลือด
  00:00
 • ppt
  00:00
 • แบบฝึกหัดท้ายบท
  00:00

สุขภาพครอบครัว
สุขภาพครอบครัว พฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ

การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
โรคอ้วน และ ความผอม โรคเบาหวาน โรคขาดสารไอโอดีน โรคเอดส์

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว