วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (พ3102) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาบทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพ  และการป้องกันโรคในชุมชนตลาดน้อย  อิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ แนวทางการเลือกบริโภค สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค   การจัดกิจกรรมป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา  สารเสพติดและความรุนแรง  ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง  การใช้และจำหน่ายสารเสพติด โทษทางกฎหมายที่เกิดจากการครอบครอง    การใช้และการจำหน่ายสารเสพติด    ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพของคนไทย  และแนวทางการป้องกันการเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆในการเล่นกีฬา  การเพิ่มศักยภาพของทีม  กีฬาประเภททีม (บาสเกตบอล)  การเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์ กิจกรรมนันทนาการ  การออกกำลังกายและการเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเอง สิทธิ กฎ กติกา และกลวิธีการเล่นกีฬาต่างๆ   มารยาทในการดู การเล่นและการแข่งขันกีฬา  บุคลิกภาพที่ดี

โดยทักษะกระบวนการปฏิบัติทางพลศึกษา  ทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ ทักษะกระบวนการสื่อสาร กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการแก้ปัญหา

เพื่อให้เกิดคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้  มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน   รักความเป็นไทย

What Will You Learn?

  • สรุปความรู้เกี่ยวกับการวางแผนกำหนดแนวทางลดอุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน
  • เลือกวิธีวางแผนกำหนดแนวทางลดอุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนไปใช้ในชีวิตประจำวัน
  • เห็นความสำคัญ¬การวางแผนกำหนดแนวทางลดอุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน
  • อธิบายความเสี่ยงจากการใช้ยาอันตรายจากการใช้ยาและการแพ้ยา
  • นำความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงจากการใช้ยาอันตรายจากการใช้ยาและการแพ้ยาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
  • เห็นความสำคัญ¬ของความเสี่ยงจากการใช้ยาอันตรายจากการใช้ยาและการแพ้ยา

Course Content

สวัสดิภาพในชีวิต

  • อุบัติเหตุจากการจราจร
  • อุบัติเหตุจาการประกอบอาชีพ
  • แบบทดสอบ

ความเสี่่่ยงจาการใช้ยา

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet