วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (พ3102) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.4, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาบทบาทและความรับผิดชอบของบุคคลที่มีต่อการสร้างเสริมสุขภาพ  และการป้องกันโรคในชุมชนตลาดน้อย  อิทธิพลของสื่อโฆษณาเกี่ยวกับสุขภาพ แนวทางการเลือกบริโภค สิทธิพื้นฐานของผู้บริโภคและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค   การจัดกิจกรรมป้องกันความเสี่ยงต่อการใช้ยา  สารเสพติดและความรุนแรง  ผลกระทบที่เกิดจากการครอบครอง  การใช้และจำหน่ายสารเสพติด โทษทางกฎหมายที่เกิดจากการครอบครอง    การใช้และการจำหน่ายสารเสพติด    ปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพของคนไทย  และแนวทางการป้องกันการเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆในการเล่นกีฬา  การเพิ่มศักยภาพของทีม  กีฬาประเภททีม (บาสเกตบอล)  การเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์ กิจกรรมนันทนาการ  การออกกำลังกายและการเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเอง สิทธิ กฎ กติกา และกลวิธีการเล่นกีฬาต่างๆ   มารยาทในการดู การเล่นและการแข่งขันกีฬา  บุคลิกภาพที่ดี

โดยทักษะกระบวนการปฏิบัติทางพลศึกษา  ทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ ทักษะกระบวนการสื่อสาร กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการแก้ปัญหา

เพื่อให้เกิดคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้  มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน   รักความเป็นไทย

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • สรุปความรู้เกี่ยวกับการวางแผนกำหนดแนวทางลดอุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน
  • เลือกวิธีวางแผนกำหนดแนวทางลดอุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนไปใช้ในชีวิตประจำวัน
  • เห็นความสำคัญ¬การวางแผนกำหนดแนวทางลดอุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน
  • อธิบายความเสี่ยงจากการใช้ยาอันตรายจากการใช้ยาและการแพ้ยา
  • นำความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงจากการใช้ยาอันตรายจากการใช้ยาและการแพ้ยาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
  • เห็นความสำคัญ¬ของความเสี่ยงจากการใช้ยาอันตรายจากการใช้ยาและการแพ้ยา

เนื้อหาของคอร์ส

สวัสดิภาพในชีวิต

  • อุบัติเหตุจากการจราจร
  • อุบัติเหตุจาการประกอบอาชีพ
  • แบบทดสอบ

ความเสี่่่ยงจาการใช้ยา

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว