วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (พ32102) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.5, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบาย

ศึกษา สาเหตุของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย  การป้องกันการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย  การพัฒนาสุขภาพของตนเอง ครอบครัวและบุคคล การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของบุคคลในชุมชนตลาดน้อย  การวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพางกลไก แนวทางการลดอุบัติเหตุและการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนตลาดน้อย  การเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆ  การเพิ่มศักยภาพของทีม   การเล่นกีฬาประเภทบุคคล /คู่ (กระบี่) การเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์   กิจกรรมนันทนาการ  การออกกำลังกายและการเล่นกีฬา   สิทธิ กฎ กติกา และกลวิธีการเล่นกีฬาต่างๆ   มารยาทในการดู การเล่นและการแข่งขันกีฬา  บุคลิกภาพที่ดี

โดยทักษะกระบวนการปฏิบัติทางพลศึกษา ทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ ทักษะกระบวนการสื่อสาร กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการแก้ปัญหา

เพื่อให้เกิดคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้  มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน  รักความเป็นไทย

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • รู้และเข้าใจวิธีการประเมินภาวะสุขภาพ
 • ตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินภาวะสุขภาพและพฤติกรรมของตนเองและครอบครัว
 • ปฏิบัติตนเพื่อให้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี
 • บอกปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศได้
 • ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนได้
 • ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน
 • รู้และเข้าใจทักษะการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดี
 • ปฏิบัติตนในการออกกำลังกายเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีและมีสมรรถภาพทางกายที่
 • ตระหนักและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย

เนื้อหาของคอร์ส

ห่วงใยสุขภาพ

 • การประเมินสุขภาพ
 • สมรรถภาพร่างกาย
 • ระบบบริการสุขภาพของประเทศ
 • แบบทดสอบ

สวัสดิภาพในชีวิต

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว