วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (พ33102) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบาย

ศึกษาเรียนรู้ การวางแผนพัฒนาสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก ทักษะการตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์เสี่ยงต่อสุขภาพ วิธีการช่วยฟื้นคืนชีพ การเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆในการเล่นกีฬา กีฬาไทย / กีฬาสากลประเภทบุคคล /คู่ /ทีมการเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์ (ลีลาศ ๒) กิจกรรมนันทนาการ  การออกกำลังกายและการเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเอง สิทธิ กฎ กติกา และกลวิธีการเล่นกีฬาต่างๆในระหว่างการเล่น  การแข่งขันกีฬากับผู้อื่นมารยาทในการดู การเล่นและการแข่งขันกีฬา  บุคลิกภาพที่ดี

โดยทักษะกระบวนการปฏิบัติทางพลศึกษา  ทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ ทักษะกระบวนการสื่อสาร กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการแก้ปัญหา

เพื่อให้เกิดคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้  มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน  รักความเป็นไทย

What Will You Learn?

  • วิธีการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายและวิธีการประเมินสมรรถภาพทางกายด้วยตนเอง ร็จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในการออกกำลังกาย
  • สวัสดิภาพในการจราจรทางบก
  • สวัสดิภาพในการจราจรทางน้ำ
  • แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย
  • สถานการ์เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
  • กฎหมายคุ้มครองความปลอดภัยให้ประชาชน
  • ผลกระทบของโรคและภัยจากการประกอบอาชีพ
  • สาเหตุที่ทำให้เกิดอันตรายจากการประกอบอาชีพ

Course Content

การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย

  • สมรรถภาพร่างกาย
  • แบบทดสอบ

สวัสดิภาพในชีวิต

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet