วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (พ33101) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ม.6, มัธยมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา การสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบอวัยวะต่างๆ  แนวทางการแก้ปัญหาที่อาจเกิดจากความขัดแย้งของนักเรียนหรือเยาวชนในชุมชนตลาดน้อย  การเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆในการเล่นกีฬา    การเล่นกีฬาประเภทบุคคล /คู่ และประเภททีม (ลีลาศ ๑) การเคลื่อนไหวที่สร้างสรรค์  กิจกรรมนันทนาการ  การออกกำลังกายและการเล่นกีฬาที่เหมาะสมกับตนเอง  สิทธิ กฎ กติกาและกลวิธีการเล่นกีฬาต่างๆ  มารยาทในการดู การเล่นและการแข่งขันกีฬา

โดยทักษะกระบวนการปฏิบัติทางพลศึกษา  ทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ ทักษะกระบวนการสื่อสาร กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการแก้ปัญหา

เพื่อให้เกิดคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้  มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน  รักความเป็นไทย

 

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • 1. ระบบประสาท
 • 2. อธิบายการทำงานของระบบประสาท
 • 3. เห็นความสำคัญของการบำรุงรักษา ระบบประสาท
 • 4. ระบบขับถ่าย
 • 5. อธิบายการทำงานของ ระบบขับถ่าย
 • 6. เห็นความสำคัญของการบำรุงรักษา ระบบขับถ่าย
 • 7. ระบบกระดูก
 • 8. อธิบายการทำงานของ ระบบกระดูก
 • 9. เห็นความสำคัญของการบำรุงรักษา ระบบกระดูก
 • 10. ระบบกล้ามเนื้อ
 • 11. อธิบายการทำงานของระบบกล้ามเนื้อ
 • 12. เห็นความสำคัญของการบำรุงรักษาระบบกล้ามเนื้อ

เนื้อหาของคอร์ส

ร่างกายมนุษย์
ระบบประสาท ระบบขับถ่าย ระบบกระดูก ระบบกล้ามเนื้อ

 • ระบบประสาท
  00:00
 • ระบบขับถ่าย
  00:00
 • ระบบกระดูก
  00:00
 • ระบบกล้ามเนื้อ
  00:00
 • ppt
  00:00
 • แบบฝึกหัดท้ายบท
  00:00

อารมณ์และความเครียด
อารมณ์และความเครียด การจัดการกับอารมณ์และความเครียด

สุขภาพครอบครัว
การเลือกคู่ครอง การวางแผนครอบครัว

การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค วิธีสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค

การเสริมสร้างความปลอดภัย
การสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน ความปลอดภัยในการประกอบอาชีพ

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว