วิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ( พ11101 ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.1, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาลักษณะ หน้าที่และการดูแลรักษาอวัยวะภายนอก สมาชิกในครอบครัว ความแตกต่างของเพศชาย เพศหญิง ธรรมชาติของการเคลื่อนไหวร่างกาย กิจกรรมทางกายที่ใช้ในการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ การออกกำลังกายและการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด หลักสุขบัญญัติแห่งชาติ การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนเอง อันตรายภายในบ้านและโรงเรียน การป้องกันอันตรายภายในบ้านและโรงเรียน อันตรายจากการเล่น การขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้ายที่บ้านและที่โรงเรียน

โดยทักษะกระบวนการปฏิบัติทางพลศึกษา  ทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ ทักษะกระบวนการสื่อสาร กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการแก้ปัญหา

เพื่อให้เกิดคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้  มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน รักความเป็นไทย

เนื้อหาของคอร์ส

การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ

  • การปฏิบัติตนตามหลักสุขบีญญัติแห่งชาติ
  • แบบทดสอบการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
  • การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ

การปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วย

การป้องกันอันตรายที่บ้านและโรงเรียน
อุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นบ่อย ได้แก่ตกบันได หกล้มซึ่งอาจทไให้รับบาดเจ็บ พิการ หรืออาจร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว