วิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ( พ11101 ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาลักษณะ หน้าที่และการดูแลรักษาอวัยวะภายนอก สมาชิกในครอบครัว ความแตกต่างของเพศชาย เพศหญิง ธรรมชาติของการเคลื่อนไหวร่างกาย กิจกรรมทางกายที่ใช้ในการเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ การออกกำลังกายและการเล่นเกมเบ็ดเตล็ด หลักสุขบัญญัติแห่งชาติ การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนเอง อันตรายภายในบ้านและโรงเรียน การป้องกันอันตรายภายในบ้านและโรงเรียน อันตรายจากการเล่น การขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้ายที่บ้านและที่โรงเรียน

โดยทักษะกระบวนการปฏิบัติทางพลศึกษา  ทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ ทักษะกระบวนการสื่อสาร กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการแก้ปัญหา

เพื่อให้เกิดคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้  มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน รักความเป็นไทย

Course Content

การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ

  • การปฏิบัติตนตามหลักสุขบีญญัติแห่งชาติ
  • แบบทดสอบการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
  • การปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ

การปฏิบัติตนเมื่อมีอาการเจ็บป่วย

การป้องกันอันตรายที่บ้านและโรงเรียน
อุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นบ่อย ได้แก่ตกบันได หกล้มซึ่งอาจทไให้รับบาดเจ็บ พิการ หรืออาจร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet