วิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (พ16101) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.6, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ โรคติดต่อที่สำคัญในประเทศไทย ภัยธรรมชาติ และสารเสพติดให้โทษโดยการจัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อเน้นให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดสังเกตภาพตามหัวข้อเรื่องที่กำหนด เพื่อวิเคราะห์ผลดี ผลเสียที่เกิดขึ้นต่อตนเองและผู้อื่น วิเคราะห์สถานการณ์เพื่ออธิบายสาเหตุของปัญหา ผลที่เกิดขึ้น และแนวทางการแก้ไขปัญหาตามสถานการณ์ จากนั้นจึงเขียนสรุปความรู้เป็นแผนภาพรูปแบบต่าง ๆ

เห็นคุณค่าและเกิดจิตสำนึกที่ดีในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและครอบครัวด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำ รับประทานอาหารที่ประโยชน์ และสามารถนำข้อมูลความรู้ไปเผยแพร่ให้บุคคลในครอบครัวและในชุมชนของตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • 1. แสดงพฤติกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อสุขภาพ
 • 2. แสดงพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวม
 • 3. วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากการระบาดของโรคและเสนอแนวทา'การป้องกันโรคติดต่อสำคัญที่พบในประเทศไทย
 • 4.วิเคราะห์ผลกระทบจากความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่มีต่อร่างกาย จิตใจ และสังคม
 • 5. ระบุวิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ
 • 6. วิเคราะห์สาเหตุของการติดสารเสพติดและชักชวนให้ผู้อื่นหลีกเลี่ยงสารเสพติด

เนื้อหาของคอร์ส

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ
สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ เป็นเรื่องที่ใกล้ตัว ควรรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ทั้งสมาชิกในบ้าน ชุมชน และโรงเรียน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

 • ปัญหาสิี่งแวดล้อม
  03:49:00
 • พฤติกรรมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพของส่วนรวม
  04:17:00
 • แบบทดสอบ เรื่อง สิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 โรคติดต่อที่สำคัญในประเทศไทย
โรคติดต่อเป็นการแพร่เชื้อจากคนสู่คนหรือจากสัตว์สู่คน ที่ส่งผลทำให้ สุขภาพร่างกายอ่อนแอ เกิดการเจ็บป่วยถึงขั้นรุนแรงและเสียชีวิตได้ ฉะนั้นจึงต้องเรียนรู้สาเหตุ อาการ ผลกระทบ รวมถึงแนวทางการป้องกันโรค เพื่อเป็นการกระตุ้นการปฏิบัติที่ถูกต้อง ให้การดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างราบรื่น มีคุณภาพชีวิตที่ดี

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ภัยธรรมชาติ
ภัยธรรมชาติ เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ ไม่ว่าจะเป็นอุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหว และสึนามิ ซึ่งผลกระทบมีความรุนแรงกับชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้น การปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ จึงเป็นสิ่งสำคัญสามารถช่วยลดการสูญเสียต่าง ๆ ที่จะตามมา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สารเสพติดให้โทษ
สารเสพติดทุกชนิดเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งสาเหตุก็มีหลายปัจจัยทั้งจากตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวัน ผลเสียของการติดสารเสพติดนั้น ทำให้ร่างกายทรุดโทรม เป็นโรค และยังมีผลต่อระบบประสาททำให้ควบคุมตนเองไม่ได้ ดังนั้น ควรมีการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากสารเสพติดและชักชวนผู้อื่นให้หลีกเลี่ยงด้วย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมปลอดภัย และประเทศชาติเจริญมั่นคง

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว