วิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (พ15101)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.5, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย การเปลี่ยนแปลงทางเพศ การวางตัวที่เหมาะสมกับเพศตามวัฒนธรรมไทย ลักษณะของครอบครัวตามวัฒนธรรมไทย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว การจัดรูปแบบการเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานและการใช้อุปกรณ์ประกอบ เกมนำไปสู่กีฬา กิจกรรมแบบผลัดที่มีการตี เขี่ย รับ-ส่งสิ่งของ ขว้างและวิ่ง ทักษะกลไกที่ส่งผลต่อการปฏิบัติกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬา  หลักการและกิจกรรมนันทนาการ  การเล่นกีฬาไทย (ตะกร้อ) กีฬาสากลประเภทบุคคล (เทเบิลเทนนิส)และทีม (ฟุตซอล) ความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นเกมและกีฬา สุขบัญญัติแห่งชาติ การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ การปฏิบัติตนในการป้องกันโรค (สถานบริการสุขภาพในเขตสัมพันธวงศ์) การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การใช้ยาและสารเสพติด   การหลีกเลี่ยงสารเสพติด  อิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพ

โดยทักษะกระบวนการปฏิบัติทางพลศึกษา  ทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ ทักษะกระบวนการสื่อสาร กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการแก้ปัญหา

เพื่อให้เกิดคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้  มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน รักความเป็นไทย

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • มีความรู้ความเข้าใจความสำคัญของระบบย่อยอาหาร

เนื้อหาของคอร์ส

ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายปัสสาวะ
สาระสำคัญ

 • ความสำคัญและอวัยวะที่สำคัญ ในระบบย่อยอาหาร
  00:01
 • การทำงานของระบบย่อยอาหารและวิธีการดูแลรักษาระบบย่อยอาหารให้ทำงานตามปกติ
  00:01
 • ความสำคัญของระบบขับถ่ายปัสสาวะ
  00:00
 • การทำงานและวิธีดูแลรักษาระบบขับถ่ายปัสสาวะให้ทำงานตามปกติ
  07:08
 • แบบทดสอบหน่วยที่ 1 ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายปัสสาวะ

ครอบครัวที่หลากหลาย

การเปลี่ยนแปลงทางเพศ

การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง

การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว