วิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (พ15101)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คอร์สที่อยากเรียน Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย การเปลี่ยนแปลงทางเพศ การวางตัวที่เหมาะสมกับเพศตามวัฒนธรรมไทย ลักษณะของครอบครัวตามวัฒนธรรมไทย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว การจัดรูปแบบการเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานและการใช้อุปกรณ์ประกอบ เกมนำไปสู่กีฬา กิจกรรมแบบผลัดที่มีการตี เขี่ย รับ-ส่งสิ่งของ ขว้างและวิ่ง ทักษะกลไกที่ส่งผลต่อการปฏิบัติกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬา  หลักการและกิจกรรมนันทนาการ  การเล่นกีฬาไทย (ตะกร้อ) กีฬาสากลประเภทบุคคล (เทเบิลเทนนิส)และทีม (ฟุตซอล) ความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นเกมและกีฬา สุขบัญญัติแห่งชาติ การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ การปฏิบัติตนในการป้องกันโรค (สถานบริการสุขภาพในเขตสัมพันธวงศ์) การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การใช้ยาและสารเสพติด   การหลีกเลี่ยงสารเสพติด  อิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพ

โดยทักษะกระบวนการปฏิบัติทางพลศึกษา  ทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ ทักษะกระบวนการสื่อสาร กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการแก้ปัญหา

เพื่อให้เกิดคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้  มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน รักความเป็นไทย

What Will You Learn?

 • มีความรู้ความเข้าใจความสำคัญของระบบย่อยอาหาร

Course Content

ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายปัสสาวะ
สาระสำคัญ

 • ความสำคัญและอวัยวะที่สำคัญ ในระบบย่อยอาหาร
  00:01
 • การทำงานของระบบย่อยอาหารและวิธีการดูแลรักษาระบบย่อยอาหารให้ทำงานตามปกติ
  00:01
 • ความสำคัญของระบบขับถ่ายปัสสาวะ
  00:00
 • การทำงานและวิธีดูแลรักษาระบบขับถ่ายปัสสาวะให้ทำงานตามปกติ
  07:08
 • แบบทดสอบหน่วยที่ 1 ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายปัสสาวะ

ครอบครัวที่หลากหลาย

การเปลี่ยนแปลงทางเพศ

การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง

การปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet