วิชาสุขศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (พ15101)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

หมวดหมู่: ป.5, ประถมศึกษา
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา ระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย การเปลี่ยนแปลงทางเพศ การวางตัวที่เหมาะสมกับเพศตามวัฒนธรรมไทย ลักษณะของครอบครัวตามวัฒนธรรมไทย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว การจัดรูปแบบการเคลื่อนไหวร่างกายแบบผสมผสานและการใช้อุปกรณ์ประกอบ เกมนำไปสู่กีฬา กิจกรรมแบบผลัดที่มีการตี เขี่ย รับ-ส่งสิ่งของ ขว้างและวิ่ง ทักษะกลไกที่ส่งผลต่อการปฏิบัติกิจกรรมทางกายและเล่นกีฬา  หลักการและกิจกรรมนันทนาการ  การเล่นกีฬาไทย (ตะกร้อ) กีฬาสากลประเภทบุคคล (เทเบิลเทนนิส)และทีม (ฟุตซอล) ความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเล่นเกมและกีฬา สุขบัญญัติแห่งชาติ การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ การปฏิบัติตนในการป้องกันโรค (สถานบริการสุขภาพในเขตสัมพันธวงศ์) การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การใช้ยาและสารเสพติด   การหลีกเลี่ยงสารเสพติด  อิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพ

โดยทักษะกระบวนการปฏิบัติทางพลศึกษา  ทักษะในการสร้างเสริมสุขภาพ ทักษะกระบวนการสื่อสาร กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการแก้ปัญหา

เพื่อให้เกิดคุณลักษณะใฝ่เรียนรู้  มีวินัย เคารพสิทธิ กฎ กติกา มีน้ำใจนักกีฬา มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน รักความเป็นไทย

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • 1.สามารถอธิบายในลักษณะการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
  • 2.การปฏิบัติตนในการป้องกันโรค (สถานบริการสุขภาพในเขตสัมพันธวงศ์) การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การใช้ยาและสารเสพติด  
  • 3.สามารถอธิบายถึงลักษณะการหลีกเลี่ยงสารเสพติด  อิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพ

เนื้อหาของคอร์ส

การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค
การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคที่พบบ่อยในชีวิตประจำวันเป็นสิ่งที่ดี เพื่อไม่ให้ตนเองเกิดอาการเจ็บป่วยได้ง่ายเป็นทั้งการป้องกันตนเองและป้องกันผู้อื่น โดยการปฏิบัติตนอย่างถูกวิธีถือเป็นการรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมได้ดี

  • การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค

ข้อมูลข่าวสารเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ
การศึกษาข่าวสารสร้างเสริมสุขภาพ จากช่องทางต่าง ๆ เป็นสิ่งจำเป็นในการเลือกซื้อ เลือกใช้ บริโภคอาหาร หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อที่จะได้รับ บริการหรือสิ่งที่มีคุณภาพ ส่งผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการใช้ชีวิตประจำวัน

การเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
หลักในการเลือกซื้ออาหาร การเลือกซื้ออาหารควรคำนึงถึงหลัก 3 ป. คือ ประโยชน์ ปลอดถัย และประหยัด ประโยชน์ - เป็นอาหารที่สดใหม่ - มีคุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วน - เหมาะสมกับความต้องการของคนในแต่ละวัย ปลอดภัย - มีความสะอาด - ปราศจากการปนเปื้อนของเชื้อโรคและสารอันตราย - ผลิตจากแหล่งที่เชื่อถือได้ - มีหน่วยงานของรัฐให้ความรับรองว่าปลอดภัย ประหยัด - มีในท้องถิ่น - หาได้ง่ายตามฤดูกาล - ราคาถูก หลักในการเลือกซื้อน้ำดื่มบรรจุขวด หลักในการเลือกซื้อมีดังนี้ 1. น้ำมีลักษณะใส ไม่มีกลิ่น ไม่มีตะกอน 2. ปิดฝาสนิทไม่รั่วซึม 3. ฉลากมีเครื่องหมาย อย. และบอกสถานที่ผลิต หลักในการเลือกซื้อยา มีดังนี้ 1. ร้านขายยาต้องได้รับใบอนุญาติและมีเภสัชประจำร้าน 2. มีฉลากข้อความว่า ขายยาแผนปัจจุบัน แผนโบราณ 3. ภาชนะบรรจุยาต้องอยู่ในสภาพที่เรียบร้อย มีฉลาก เอกสารกำกับยา ไม่ฉีกขาด 4. มีฉลากบอกชื่อยา สรรพคุณที่สามารถตรวจสอบได้ 5. มีข้อระบุวันหมดอายุของยาบนฉลาก 6. ลักษณะของยาต้องอยู่ในสภาพดี ถ้าเป็นยาเม็ดต้องไม่แตก และถ้าเป็นยาน้ำต้องไม่ตกตะกอน หลักในการเลือกซื้อวัตถุอันตราย มีดังนี้ 1. เลือกผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมาย อย. 2. ตราวจสอบภาชนะบรรจุที่อยู่ในสถาพดี 3. เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่แสดงฉลากครบถ้วน เช่น รายละเอียดของชื่อ อัตราส่วน ประโยชน์ วิธีใช้ ข้อควรระวัง คำเตือน วิธีการเก็บรักษา วิธีแก้พิษเบื้องต้น ชื่อที่ตั้ง หมายเลขโทรศัพท์ สถานที่ผลิต ปริมาณสุทธิ 4. วัตถุอันตรายต้องถูกกฏหมาย และจะต้องปรากฏอักษรย่อ วอส. 5. เมื่อมีการใช้งาน ควรปฏิบัติตามคำแนะนำที่ระบุบนฉลากอย่างเคร่งครัด ปัญหาที่เกิดจากการโฆษณา การโฆษณาผลิตภัณฑ์อาจทำให้เกิดปัญหา ดังนี้ 1. การนำเสนอข้อมูลจริงเป็นบางส่วน ส่วนที่ไม่นำเสนออาจเป็นข้อมูลที่จำเป็นที่ผู้บริโภคควรรู้ 2. ใช้เทคโนโลยีที่สามารถสื่อให้ผู้บริโภครับรู้ถึงสรรพคุณที่อาจเกินจริงหรือเป็นเท็จได้ 3. การอ้างแหล่งที่น่าเชื่อถือหรือสถานที่ที่มีชื่อเสียงให้การรับรอง เช่น ดารา นักร้อง 4. อ้างสรรพคุณเกินกว่าชนิดของอาหารและผลิตภัณฑ์ หลักการพิจารณาโฆษณาก่อนเลือกซื้อ 1. การพิจารณา 2. การศึกษาข้อมูลของสินค้า 3. เลือกซื้ออาหารตามความเป็นจริงไม่ควรเชื่อ 4. เปรียบเทียบคุณสมบัติของสินค้าชนิดเดียวกัน

ยาและสารเสพติดให้โทษ
สารเสพติด 1. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพติด ปัจจัยที่ทำให้คนเสพสารเสพติดมีอยู่ด้วยกันหลายสาเหตุดังนี้ ครอบครัว ปัญหาครอบครัว เช่น พ่อแม่ทะเลาะกัน พ่อแม่ไม่มีเวลา พ่อแม่เสพสารเสพติดทำให้ลูกติดสารเสพติดได้ง่าย เพื่อน บางคนทดลองเสพสารเสพติดตามเพื่อน บางคนกลัวเพื่อนไม่ให้เข้ากลุ่ม สื่อ สื่อแสดงการเสพสารเสพติด จึงทำให้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบ สังคม สภาพสังคมที่มีแหล่งเสื่อมโทรมและคนในสังคมขาดการมีส่วนร่วม การช่วยเหลือ การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบีบยอาจทำให้คนในชุมชนติดสารเสพติดได้ ปัญหาสุขภาพ บางคนเจ็บป่วยเรื้อรังและมีการใช้ยาติดต่อกันเป็นเวลานาน ก็อาจทำให้ติดยาได้ ค่านิยม ความเชื่อ ค่านิยม หรือความเชื่อว่าการเสพสารเสพติดเป็นสิ่งที่เท่ห์ เก่ง และทันสมัย ทำให้คนติดสารเสพติด 2. ผลกระทบของการใช้สารเสพติด การเสพสารเสพติดมีผลกระทบในหลายด้าน ดังนี้ ด้านร่างกาย -ทำลายสุขภาพทำให้ร่างกายเสื่อมโทรม -ไร้ความสามารถในการทำงาน -เกิดโรคและเจ็บป่วยได้ง่าย -ประสบอุบัติเหตุได้ง่าย -ทำให้เสียชีวิต ด้านจิตใจ -ทำให้เกิดความเครียด -ทำให้เกิดอาการประสาทหลอนวย -จิตใจหดหู่ เศร้าหมอง ด้านสังคม -สิ้นเปลืองงบในการดูแลรักษา -ขาดแคลนแรงงานในการพัฒนาประเทศ -เกิดปัญหาอาชญากรรม ด้านสติปัญญา -ดำเนินชิวตต่อไปไม่ได้ตามปกติ -ความจำเสื่อมลง 3. การหลีกเลียงสารเสพติด สารเสพติดมีอันตรายมาก ดังนั้นเราจึงควรหลีกเลี่ยงสารเสพติดโดยการปฏิบัติ ดังนี้ 1. ไม่ทดลองใช้สารเสพติดทุกชนิด ถ้ามีผู้ชักชวนต้องรีบปฏิเสธทันที 2. ไม่คบกับผู้ที่เสพสารเสพติดหรืออยู่ใกล้ผู้ที่เสพสารเสพติด 3. ถ้ามีปัญหาควรขอคำปรึกษาจากพ่อ แม่ หรือครู หรือผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้ 4. ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดอยู่เสมอ 5. ใช้เวลาว่างในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกับเพื่อนๆ เช่น ออกกำลังกาย เล่นดนตรี อ่านหนังสือ 6. เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสารเสพติด เช่น สมัครเป็นสมาชิกโครงการทูบีนัมเบอร์วัน 7. ถ้าพบเห็นบุคคลที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับสารเสพติดควรแจ้งผู้ใหญ่หรือตำรวจทันที

อิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพ
สื่อมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพของแต่ละบุคคล จึงควรรู้จักวิเคราะห์สื่อและเลือกรับข้อมูลที่มีประโยชน์ และน่าเชื่อถือได้จากสื่อ เพื่อนำไปปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

แบบทดสอบท้ายบทเรียน
การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค เป็นวิธีการที่ต้องมีการป้องกันที่ถูกสุขลักษณะ และต้องรู้จักวิธีการป้องกันให้พ้นจากยาเสพติดดังนี้ 1.ไม่ทดลองใช้สารเสพติดทุกชนิด ถ้ามีผู้ชักชวนต้องรีบปฏิเสธทันที 2. ไม่คบกับผู้ที่เสพสารเสพติดหรืออยู่ใกล้ผู้ที่เสพสารเสพติด 3. ถ้ามีปัญหาควรขอคำปรึกษาจากพ่อ แม่ หรือครู หรือผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้ 4. ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสารเสพติดอยู่เสมอ

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว